HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Podsused – Vrapče (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/03, 15/06, 9/10 i 25/13).

Na osnovi rezultata izbora održanih 19. svibnja 2013. u raspodjeli mjesta u Vijeću sudjeluje sedam kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 3. srpnja 2013.

 

Na 9. sjednici, 18. prosinca 2013., Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg predsjednika Ivana Bikića i za novog predsjednika izabralo Dubravka Peroša.

Na 11. sjednici, 27. prosinca 2013., Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg potpredsjednika Tomislava Jelića, koji je podnio ostavku, i za novog potpredsjednika izabralo Zdravka Birača.

Vijeće je na 19. sjednici, 10. travnja 2014., utvrdilo početak mirovanja mandata izabranom članu Vijeća mr. sc. Dražanu Šimiću s danom 8. travnja 2014. i verificiralo mandat njegovom zamjeniku Božidaru Špoljaru.

 

Članovi Vijeća su:

 • Dubravko Peroš, predsjednik                                       SDP – HSU – ZS
 • Zdravko Birač, potpredsjednik            Lista grupe birača nositelja Zdravka Birača
 • Fabijan Bartolović                                   Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku – HSP AS
 • Stjepan Belanović                                                  Hrvatski laburisti - Stranka rada
 • Nedeljko Bengez                                                  HSLS – HSS – Zelena lista - DSU
 • Ivan Bikić                                                                   HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS
 • Vlasta Cvetković                                                HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS
 • Stjepan Jakopec                                                    Hrvatski laburisti - Stranka rada
 • Tomislav Jelić                                         Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku – HSP AS
 • Katarina Kovačić                                                                SDP – HSU – ZS
 • Marija Nović                                                          HDZ – BUZ – ZS – ZDS – HDS
 • Vilina Šincek-Pećanić                                                         SDP – HSU – ZS
 • Božidar Špoljar                                    Lista grupe birača nositelja mr. sc. Dražana Šimića
 • Nada Uroda                                                                         SDP – HSU – ZS
 • Goran Visinski                                                                     SDP – HSU – ZS