HR EN

Gradonačelnik odgovara

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA ŠKOLSKU I AKADEMSKU GODINU 2012./2013.

30.1.2013

 

 

Na temelju članaka 4. i 10. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/12 i 17/12)

 

gradonačelnik Grada Zagreba

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE

PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA ŠKOLSKU I AKADEMSKU GODINU 2012./2013.

 

1. Za školsku i akademsku godinu 2012./2013. učenicima će se dodijeliti najviše 50 stipendija,  a  studentima najviše 10 stipendija.

 

2. Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 

a) učenici:

          da su državljani Republike Hrvatske;

          da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina;

          da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača, rodnom listu ili svjedodžbi škole;

          da nisu stariji od 20 godina;

          da nisu, osim iz opravdanih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom) ponavljali razred u srednjoj školi;

          da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;

          da su završili 8. razred s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 ako Stipendiju traže za 1. razred srednje škole;

          da su završili prethodne razrede srednje škole s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 za svaku pojedinu godinu školovanja;

          da nisu učenici privatnih srednjih škola.

 

b) studenti

          da su državljani Republike Hrvatske;

          da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina;

          da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača;

          da nisu stariji od 26 godina;

          da nisu, osim iz opravdanih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom) ponavljali godinu studija;

          da su redoviti studenti visokih učilišta u Gradu Zagrebu;

          da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu;

          da su završili srednju školu s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 ako Stipendiju traže za 1. godinu studija

          da su prethodne godine završili s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 za svaku pojedinu godinu studija;

          da nisu apsolventi;

          da nisu studenti privatnih studija.

 

3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za školsku, odnosno akademsku godinu 2012./2013.,  računajući od 1. siječnja  2013.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 20%  za učenike i 30 % za studente prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2012. godine.

 

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u školovanju, odnosno na studiju te postignuti i priznati izvanškolski rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja, odnosno postignuti rezultati u struci tijekom studija.

 

5. Natječaj traje 15 dana.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od dana objave Natječaja u Večernjem listu i na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima pripadnicima romske nacionalne manjine” ili se predaju na istoj adresi u pisarnici Ureda, prizemlje.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima prijave koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se preuzeti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb, Ilica 25, soba 49, III. kat.

 

Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine potrebno je priložiti:

 

a) učenici:

 

1) rodni list u izvorniku, ne stariji od mjesec dana,

2) domovnicu (preslika),

3) uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od mjesec dana,

4) potvrdu iz popisa birača za osobe starije od 18 godina,

5) potvrdu o upisu u srednju školu školske godine 2012./2013.,

6) svjedodžbe završenih razreda srednje škole (preslike), odnosno završenog 8. razreda osnovne škole,

7) dokaz o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima,

8) životopis.

 

b) studenti:

 

1) rodni list u izvorniku ne stariji od mjesec dana,

2) domovnicu (preslika),

3) uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od mjesec dana,

4) potvrdu iz popisa birača,

5) potvrdu o upisu na studij u akademskoj godini 2012./2013.,

6) prijepis ocjena svih završenih godina studija, odnosno svjedodžbu završnog razreda srednje škole,

7) dokaz o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima, o dobivenoj dekanovoj ili rektorovoj nagradi,

8) životopis.

 

Potvrda iz popisa birača dostavlja se ako podatak o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini nije vidljiv iz rodnog lista.

 

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Prigovor na prijedlog liste podnosi se gradonačelniku Grada Zagreba preko Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.

 

7.  Gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu Stipendije.

Na temelju konačne liste kandidata za dodjelu Stipendije sa stipendistom, odnosno osobom koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuje se ugovor o korištenju Stipendije.

U vrijeme sklapanja ugovora o korištenju Stipendije i za vrijeme njegova trajanja kandidat, odnosno korisnik Stipendije ne može primati niti jednu drugu stalnu novčanu stipendiju.

 

OBRAZAC PRIJAVE - UČENICI

OBRAZAC PRIJAVE - STUDENTI