HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Registracija udruge

 Udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske. Registar udruga (osim stranih udruga) vode uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, prema sjedištu udruge.
Za udruge, koje imaju sjedište u Gradu Zagrebu, zahtjev se podnosi u sjedištu Gradskog ureda, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, u prizemlju, Registar udruga - prijemna kancelarija. Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Zahtjev za upis u registar udruga podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge u dva primjerka. Zahtjevu se prilažu:

- zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
- odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga,
- statut udruge u dva primjerka,
- popis osnivača,
- osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje,
- izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu - osnivača udruge,
- suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene
djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
- preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje,
- upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna.

Zahtjev za upis u registar udruga ne može se podnijeti nakon isteka roka od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. Zahtjev podnesen nakon toga roka odbacit će se zaključkom protiv kojega je dopuštena žalba.

Na temelju uredno predanog zahtjeva donosi se rješenje u roku od 30 dana.