HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58A/III

 tel. 01 610 0 777 

E-mail:
katastar@zagreb.hr

PROČELNCA: Nevenka Krznarić, dipl. ing. geodezije, soba 320/III

Rođena: 29. 08. 1949. u Jezeranama, općina Brinje
Obrazovanje: osnovna škola u Stajnici, srednja škola u Slavonskom Brodu; diplomirala na Geodetskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu
Radno iskustvo: od 1975. u gospodarstvu, od 1981. u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove
Bračno stanje: udana, majka sina i kćeri
Tel: 610-0832, 610-0830, faks: 610-0858
E-mail: nevenka.krznaric@zagreb.hr

ZAMJENICA PROČELNICE: Helena Štimac, dipl. ing. geodezije, soba 321/III
Tel: 610-0830, 610-0833, faks: 610-0858

E-mail: helena.stimac@zagreb.hr

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katarstarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenje i održavanje katastra zemljišta, osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica, pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi i potvrde i uvjerenja), područnih registara prostornih jedinica i katastra vodova, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, prikupljanje i obradbu podataka na razini Grada Zagreba, o čemu izvješćuje Središnji ured Državne geodetske uprave, osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje kućnih brojeva te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka: U Odjelu za katastar zemljišta i nekretnina, Odjelu za pravne i opće poslove i Odjelu za geodetsko - katastarsku  izmjeru stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: