Gradski ured za katastar i geodetske poslove

 Narodne novine, broj 110/09 od 16. rujna 2009.

Na temelju članka 14. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, broj 62/01, 125/08 i 36/09) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08), gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje

ZAMJENIKA/ICE PROČELNIKA/ICE Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove – 1 izvršitelj

sa sljedećim stručnim uvjetima: VSS s područja tehničkih znanosti ili društvenih znanosti, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog staža u struci.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zamjenik/ica pročelnika/ice se imenuje na vrijeme od 4 godine i može biti ponovno imenovan.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici www.zagreb.hr. Na oglasnoj ploči Grada Zagreba i na web-stranici www.zagreb.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
– presliku diplome,
– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
– presliku uvjerenja o položenome državnome stručnom ispitu,
– dokaz o dosadašnjem radnom stažu (presliku radne knjižice ili potvrdu) i
– životopis.

NEPOTPUNE I NEPRAVODOBNE PRIJAVE NA NATJEČAJ NEĆE SE RAZMATRATI. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s privicima dostavljaju se STRUČNOJ SLUŽBI GRADONAČELNIKA, Odjelu za kadrovske i personalne poslove, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: „za natječaj za imenovanje zamjenika/ice pročelnika/ice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.