GUP GRADA ZAGREBA, priprema i izradba kartografskih prikaza

 

Grad Zagreb je na temelju članka 32. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 18.06.2010. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Priprema i izradba kartografskih prikaza GUP-a Grada Zagreba, pod evidencijskim brojem nabave: EV-162-012/2010, broj dokumenta: N-02-V-123905-170610.

Rok za dostavu ponuda je 28.07.2010. u 9:00 sati.

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje