Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture (od 1. siječnja 2017. Gradski ured za mjesnu samoupravu preuzima poslove što se odnose na održavanje komunalne infrastrukture odnosno na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina)

IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

 

Pomoćnik pročelnika za građenje i održavanje komunalne infrastrukture: Damir Đerzić
Tel: 610-0742, faks: 610-0989
E-mail: Damir.Derzic@zagreb.hr

- Obavljaju se poslovi koji se odnose na građenje objekata i uređaja vodoopskrbe, odvodnje, komunalne energetike i DTK-a,  građenja i održavanja javne rasvjete, građenja javnih površina i groblja, poslovi u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Sektora, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu) odnosno poslove pripreme tehničke i geodetske dokumentacije, te na održavanje javnih površina i groblja,  te poslovi koji se odnose na održavanje klizišta i odvodnju atmosferskih voda.

 

ODJEL ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - III. kat 

Voditelj odjela za građenje komunalne infrastrukture: Ivica Blažun 
tel: 610-0741, faks: 610-0989
E-mail: Ivica.Blazun@zagreb.hr

- Obavljaju se poslovi vezani za građenje objekata i uređaja vodoopskrbe, odvodnje, komunalne energetike i DTK-a, građenja i održavanja javne rasvjete, građenja javnih površina i groblja, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu) odnosno pripreme tehničke dokumentacije i geodetske poslove.   

 

ODSJEK ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE, ODVODNJE, KOMUNALNE ENERGETIKE I DTK-A

Voditelj odsjeka za građenje objekata i uređaja vodoopskrbe, odvodnje, komunalne energetike i DTK-a: Nataša Prah

tel: 610-0757, faks: 610-0989

E-mail: natasa.prah@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i dokumentacije za izradu godišnjih programa građenja objekata i uređaja vodoopskrbe i odvodnje, objekata za opskrbu plinom, toplinskom i električnom energijom i objektima distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK), te usklađivanja podataka za izradu programa građenja objekata i uređaja vodoopskrbe i odvodnje, kao i za izradu programa građenja i izmještanja plinoopskrbnih objekata, toplovodnih i energetskih instalacija i instalacija DTK sa trgovačkim društvima iz djelokruga Odsjeka i mjesnom samoupravom, suradnje i koordinacije s drugim sektorima, gradskim uredima, službama i zavodom, te komunalnim trgovačkim društvima na poslovima izgradnje komunalne i prometne infrastrukture i objekata društvene namjene, rješavanje spornih situacija radi hitne izgradnje ili izmještanja instalacija, suradnje s Hrvatskim vodama i vodopravnim inspektorima na poslovima planiranja i građenja objekata i uređaja radi zaštite voda i zaštite od štetnog djelovanja vode, organiziranja izrade projektne dokumentacije: ishođenje projektnih zadataka, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno pripremanje natječajne dokumentacije za projektiranje i ugovaranje izrade, praćenja i usklađivanja izrade tehničke dokumentacije, sudjelovanja u ishođenju suglasnosti na projektnu dokumentaciju i pribavljanju odgovarajućih dozvola za gradnju, realizacije građenja: izrada dokumentacije, izrada podloga za ugovaranje, usklađivanje svih sudionika u građenju, praćenju i kontrola dinamike radova i trošenja sredstava, organiziranje tehničkih pregleda i primopredaja objekata krajnjem korisniku, izrade izvješća o planiranim i izvršenim poslovima sa financijskim i tehničkim pokazateljima, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.             

 

ODSJEK ZA GRAĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Voditelj odsjeka za građenje i održavanje javne rasvjete: kontakt osoba:

tel: 610-0741, faks: 610-0989 
 

- obavljaju se poslovi pripreme građenja i rekonstrukcije objekata i uređaja u sustavu javne rasvjete Grada Zagreba, organiziranja poslova redovnog i izvanrednog održavanja, evidencije, te poslovi mjerenja i ispitivanja, vođenja, dokumentacije i snimak stanja o objektima i uređajima u sustavu javne rasvjete Grada Zagreba, predlaganja rješavanja međuvlasničkih odnosa između Grada i HEP-a, realizacije projekta informatizacije upravljanja i regulacije sustava javne rasvjete, izgradnje dispečerskog centra, provođenja svih aktivnosti na unapređenju i modernizaciji javne rasvjete i povećanju energetske učinkovitosti, izdavanja posebnih uvjeta za primijenjene elemente, trase i projektno rješenje za lokacijske dozvole koje sadrže javnu rasvjetu, izdavanja konačnih suglasnosti na primijenjene elemente, trase i projektno rješenje javne rasvjete u fazi izdavanja građevne dozvole, analize stanja na terenu i pripreme podataka za izradu godišnjih programa građenja i održavanja javne rasvjete, analiziranja troškova građenja i organiziranje izrade proračuna troškova građenja, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno organiziranja izrade projektne dokumentacije, sudjelovanja u izradi urbanističko-tehničke dokumentacije, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje radova, analize ponuda i kontrole troškovnika, izrade stručnih podloga za ugovaranje radova, praćenja rokova i dinamike realizacije radova, kontrole trošenja osiguranih sredstava i ovjera obračunskih situacija, usklađivanja rada izvođača, projektanta, nadzornog inženjera, predstavnika gradskih komunalnih trgovačkih društava i sudionika u građenju, organiziranja i sudjelovanja u tehničkom pregledu i primopredaje objekta i uređaja, izrade informacija i izvješća o realizaciji radova i utrošku sredstava, provođenja aktivnosti radi standardizacije i tipizacije komponenti i elemenata objekata i uređaja sustava javne rasvjete, osmišljavanja, oblikovanja i realizacije rasvjete fasade objekata, spomenika kulture i drugih objekata interesantnih za Grad, realizacije izgradnje rasvjete tunela i podvožnjaka, sudjelovanja u realizaciji ostalih sustava rasvjete (smjerokazi, svjetleće reklame….), realizacije izgradnje prema planovima vijeća gradskih četvrti, organiziranja nabavke strateških materijala za održavanje javne rasvjete, njihovo skladištenje i ekološko zbrinjavanje dotrajalih elemenata sustava održavanja.

 

ODSJEK ZA GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA

Voditeljica odsjeka za građenje javnih površina i groblja: Ankica Vuk

tel: 610-0897, faks: 610-0989  

E-mail: ankica.vuk@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi organiziranja izgradnje i rekonstrukcije javnih zelenih površina, javno prometnih površina i komunalne infrastrukture radi bolje opremljenosti i proširenja gradskih groblja i krematorija, analize stanja na terenu i pripreme podataka za izradu godišnjih programa radova, analiziranja troškova građenja i organiziranje izrade obračuna troškova građenja, sudjelovanja u organiziranju izrade urbanističko-tehničke dokumentacije u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno organiziranja izrade projektne dokumentacije (ishođenje projektnih zadataka, pripremanje natječajne dokumentacije za projektiranje, ugovaranja izrade, praćenja i usklađivanja izrade tehničke dokumentacije, ishođenja potrebnih suglasnosti i građevne dozvole, praćenje troškova projektiranja, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje radova, analize ponuda i kontrola troškovnika, izrade stručnih podloga za ugovaranje radova, praćenja rokova i dinamike realizacije radova, kontrole trošenja osiguranih sredstava i ovjera obračunskih situacija, usklađivanja rada izvođača, projektanta, nadzornog inženjera, predstavnika gradskih komunalnih trgovačkih društava i drugih sudionika u građenju, organiziranja i sudjelovanja u tehničkom pregledu i primopredaji objekta i uređaja gradskim komunalnim trgovačkim društvima, izrade informacija i izvješća o realizaciji radova i utrošku sredstava, praćenja i proučavanje stanja, predlaganja mjera i uvođenje novih tehnologija na području građenja hortikulturnih objekata i krajobraznog uređenja Grada, realizacije programa izgradnje prema planovima vijeća gradskih četvrti, u suradnji sa Službom za mjesnu samoupravu, realizacije programa izgradnje koji se financira iz spomeničke rente, u suradnji sa Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode.


ODJEL ZA PRIPREMU TEHNIČKE I GEODETSKE DOKUMENTACIJE- III. kat

Voditeljica odjela za pripremu tehničke i geodetske dokumentacije: Narcisa Vrdoljak

tel: 610-0741, faks: 610-0989
E-mail: narcisa.vrdoljak@zagreb.hr

- Obavljaju se poslovi prikupljanja imovinsko pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola za građenje i održavanje objekata i uređaja iz djelokruga Sektora, sudjelovanja u pripremi dokumentacije za ustupanje i ugovaranje radova i usluga građenja i održavanja komunalne infrastrukture, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade idejnih projekata, analize ponuda i kontrola troškova, praćenje rokova i dinimike izrade idejnih projekata, analize prijedloga parcelacije, sudjelovanja u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, organiziranja izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade idejnih projekata, organiziranja izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama  (praćenje izrade potvrđivanja, kontrola rokova izvršenja), organiziranja izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja ), suradnje s Gradskim uredom za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada radi pripreme izgradnje komunalne infrastrukture, organiziranja iskolčenja prije početka radova na gradilištu i izrada zapisnika o iskolčenju, organiziranja izrade geodetskih snimaka izvedenih nerazvrstanih prometnica s komunalnom infrastrukturom zbog provedbe u katastarskom operatu.

 

ODJEL ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - III. kat
Voditelj odjela za održavanje komunalne infrastrukture: Mario Miljavac 
tel: 610-0804, faks: 610-0989
E-mail: mario.miljavac@zagreb.hr
- Obavljaju se poslovi vezani za održavanje javnih površina i groblja, te poslovi koji se odnose na održavanje klizišta i odvodnju atmosferskih voda.

 

ODSJEK ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA

Voditelj odsjeka za održavanje javnih površina i groblja: kontakt osoba:

tel: 610-0804, faks: 610-0989

 

- obavljaju se poslovi organiziranja svih poslova i radova na održavanju javnih zelenih površina, javno prometnih površina (osim cesta, nogostupa, parkirališta), održavanja groblja i krematorija, čišćenja javno prometnih površina, park šuma, RŠC Jarun, te održavanja u funkcionalnom stanju svih objekata i uređaja javne urbane i komunalne opreme u Gradu Zagrebu, organiziranja izvođenja radova uređenja potoka i održavanja pješačkih mostova na vodotocima, analize stanja na terenu i pripreme podataka za izradu programa radova održavanja komunalne infrastrukture, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje radova održavanja, analize ponuda i kontrola troškovnika, izrade stručnih podloga za ugovaranje radova održavanja, praćenja rokova i dinamike realizacije radova održavanja, kontrole trošenja osiguranih sredstava i ovjera obračunskih situacija, usklađivanja rada izvođača predstavnika gradskih komunalnih trgovačkih društava i drugih sudionika u održavanju, suradnje sa gradskim komunalnim trgovačkim društvima i Službom za mjesnu samoupravu na izradi i realizaciji programa i planova radova, praćenja i proučavanja stanja, predlaganja mjera i uvođenje novih tehnologija na području održavanja komunalnih objekata i uređaja.

 

ODSJEK ZA ODRŽAVANJE KLIZIŠTA I ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA

Voditelj odsjeka za održavanje klizišta i odvodnju atmosferskih voda: Milan Gudelj-Velaga

tel: 610-0781, faks: 610-0988

E-mail: milan.gudelj-velaga@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrade programa čišćenja i odvodnje atmosferske vode s prometnica i javnih površina u suradnji sa Zagrebačkim holdingom (Vodoopskrba i odvodnja i Zagrebačke ceste) i praćenja realizacije i izrade izvješća o obavljenim radovima, organiziranja radova čišćenja taložnice slivnika, rekonstrukcije slivnika i slivnih kanala, zbrinjavanje taloga, organiziranja radova čišćenja horizontalnih sustava odvodnje padavinskih voda i organiziranja pregleda sustava za održavanje padavinskih voda u suradnji sa Zagrebačkim holdingom (Vodoopskrba i odvodnja), organiziranja projektiranja i izvođenja radova sanacije klizišta, sanacije i izgradnje infrastrukture u području zahvata, praćenja realizacije i izrada izvješća o obavljenim radovima, organiziranja izrade studija, građevinskog i drugog projektiranja s istražnim radovima, stručne ocjena studija i projekata u usklađenosti s najnovijim znanstvenim saznanjima iz područja projektiranja i gradnje i ekonomskim načelima.