Vijeće Gradske četvrti

Vijeće ima 15 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Podsused – Vrapče (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17).