clanak False

Agrotehničke mjere i mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina

10.12.2020.
Agrotehničke mjere, te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisane su Odlukom o agrotehničkim  mjerama, te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/19 i 28/20). Mjere propisane odlukom dužni su provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta. Nadzor nad provedbom ove odluke provode poljoprivredni redari Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb, tel: 01/658-5501. 

Propisane agrotehničke mjere su:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne strukture tla,
7. zaštita od erozije.

Propisane mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
1. održavanje živica i međa tako da se spriječi njihovo nekontrolirano obrastanje i zasjenjivanje susjednog zemljišta te da se ne umanji njihova vrijednost u sveukupnome prirodnom sustavu i estetika krajolika,
2. preoravanje i čišćenje zemljišta uz među,
3. ograđivanje poljoprivrednog zemljišta tako da se ne ometa korištenje susjednoga poljoprivrednog zemljišta,
4. uređivanje i održavanje kanala u funkciji odvodnje suvišne vode,
5. sadnja živice, drvoreda, voćnjaka, pojedinačnih stabala i grmlja na dovoljnoj udaljenosti tako da ne zasjenjuje susjedno poljoprivredno zemljište,
6. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa sukladno pravilima struke,
7. poljski putovi održavaju se sukladno posebnoj gradskoj odluci.