clanak False

Aktivnosti Ureda za programe i projekte Europske unije

30.09.2020.

                                                                                                                        

                                                                                                                                      
Ured za programe i projekte Europske unije osnovan je 2013. sa zadaćom pružanja operativne podrške sektorski nadležnim uredima, zavodima i službama, kao i trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada u pripremi i provedbi projekata koji su sufinancirani ili se pripremaju za sufinanciranje sredstvima EU-a. 
Kao operativna podrška ostalim gradskim uredima ili kao nositelj/partner u projektima EU-a Ured obavlja poslove analize, praćenja propisa i programskih dokumenata za korištenje sredstava EU-a, analize potreba i programiranja korištenja sredstava EU-a, podrške gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata EU-a, uključujući i podršku projektima trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada, suradnju s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole provedbe ESI fondova u Republici Hrvatskoj i drugim tijelima i udruženjima na razini Republike Hrvatske i Europske unije te jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU-a. 
 
Također, od 2017. godine Ured obavlja i poslove posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao tijelo unutar grada središta Urbane aglomeracije Zagreb.
 
Ured čine tri organizacijske jedinice:
• Odjel za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja
• Odjel za praćenje programa i fondova Europske unije i
• Odjel za provedbu projekata
 
Djelatnici Ureda, osim u savjetodavne aktivnosti stručne podrške, izravno su uključeni i u provedbu projekata EU-a kao voditelji projekata ili članovi timova te su njihove plaće velikim dijelom financirane iz bespovratnih sredstava Europske unije.
 
Samo projektom Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma, ukupne vrijednosti u iznosu od 26.433.705,45 kuna, od čega bespovratna sredstva čine 22.468.649,63 kuna, osigurana su sredstva za provedbu aktivnosti ITU posredničkog tijela uspostavljena u okviru Ureda za programe i projekte Europske unije – Odjel za provedbu ITU mehanizma, iz kojeg se iz bespovratnih sredstava podmiruje više od 90 % udjela ukupnog troška plaća djelatnika Ureda koji rade na tim poslovima.
 
Od svojeg osnutka Ured u okviru svoje nadležnosti izravno provodi projekte EU-a s ciljem razmjene iskustava i aktivne suradnje s gradovima u Europskoj uniji pa tako uz provedbu projekta Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma ostali rashodi Ureda, primjerice u 2019. godini, financirani su uz 45,09 %  bespovratnih sredstava. 
 
Ured je od osnutka kontinuirano povećavao kapacitete provedbe te unaprijedio organizaciju međusektorskih stručnih timova, što je rezultiralo osjetnim rastom vrijednosti prijavljenih projekata u posljednjih nekoliko godina.
 
Graf 1. Broj i vrijednost prijavljenih projekata po godinama (Grad Zagreb)*


  Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije
* stanje na dan 29.04.2020.
 
U razdoblju od 2009. do kraja 2013. godine prijavljeno je ukupno 49 projekata, pri čemu je ugovoreno i okončano 85,7 % prijavljenih projekata. 
U aktualnoj financijskoj perspektivi (2014. – 2020.) do kraja prvog tromjesečja 2020. ukupno je prijavljen 221 projekt, od kojih 55 % čine prijave na projekte iz ESI fondova, dok se preostali udio odnosi na projekte financirane iz programa Unije.
Graf 2. Vrijednost prijavljenih projekata prema izvoru sufinanciranja (Grad Zagreb)*

Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije 
* stanje na dan 29.04.2020.
 
U 2017. znatno je porastao broj prijavljenih projekta čija je vrijednost na godišnjoj razini zabilježila višestruki rast te je dosegnula 827,9 mil. kuna. Pri tome je udio broja prijavljenih projekata iz ESI fondova prvi put premašio 50 % upućujući na intenziviranje korištenja strukturnih fondova.
Iako više od polovice završenih projekata čine projekti iz pretpristupnih fondova i programa, raste udio završenih projekata sufinanciranih iz ESI fondova i programa Unije, čemu će pridonijeti i veliki broj projekata u provedbi čiji se završetak očekuje u nadolazećem razdoblju, ali i veliki broj projekata u evaluaciji čiji se početak provedbe tek očekuje.  
 
Graf 3. Završeni projekti prema izvoru sufinanciranja (Grad Zagreb)*

 
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije
* stanje na dan 29.04.2020.
Zamjetan rast vrijednosti prihvaćenih projekata zrcali se i u rastu prihoda proračuna od pomoći EU-a (ESIF + programi Unije).
 
Graf 4.  Ukupna pomoć EU-a (ESIF + programi Unije) za Grad Zagreb

 
Izvor: Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Zagreba
 
Graf 5. Projekti Grada Zagreba čija je provedba u tijeku*

 
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije
* stanje na dan 29.04.2020.
 
 
 
Graf 6. Projekti Grada Zagreba u evaluaciji*

 
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije
* stanje na dan 29.04.2020.
 
Osim projekata u kojima Grad Zagreb sudjeluje kao nositelj ili partner, Grad pruža partnersku, stručnu i operativnu pomoć trgovačkim društvima i ustanovama u svojoj nadležnosti, koji također bilježe rast vrijednosti prijavljenih projekata.
 
Graf 7. Vrijednost proračuna prijavljenih projekata trgovačkih društava i ustanova*

 
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije
* stanje na dan 29.04.2020.
 
 
I dok više od 50 % završenih projekata trgovačkih društava čine projekti sufinancirani iz ESI fondova, dominantan udio u završenim projektima ustanova čine programi Unije (73 %).
 
Graf 8. Udio završenih projekata prema izvorima sufinanciranja*

 
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije
* stanje na dan 29.04.2020.
 
Graf 9.  Ukupno pomoći EU (ESIF + programi Unije) za proračunske korisnike

 
Izvor: Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Zagreba 
Grad Zagreb, zajedno sa svojim ustanovama i trgovačkim društvima, u ulozi nositelja ili partnera, u ovome trenutku u provedbi ima 263 projekta financiranih iz bespovratnih sredstava EU-a čija ukupna vrijednost iznosi 3,4 milijardi kuna, iz gotovo svih područja nadležnosti Gradske uprave, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada. Ujedno, za dodatnih 116 prijavljenih projekta, čija vrijednost iznosi oko 970 milijuna kuna, očekuju se rezultati dodjele bespovratnih sredstava.