clanak False

Aktivnosti

21.04.2021.

 

Ured za programe i projekte Europske unije osnovan je 2013. sa zadaćom pružanja operativne podrške sektorski nadležnim uredima, zavodima i službama, kao i trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada u pripremi i provedbi projekata koji su sufinancirani ili se pripremaju za sufinanciranje sredstvima EU-a. 
 
Kao operativna podrška ostalim gradskim uredima ili kao nositelj/partner u projektima EU-a Ured obavlja poslove analize, praćenja propisa i programskih dokumenata za korištenje sredstava EU-a, analize potreba i programiranja korištenja sredstava EU-a, podrške gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata EU-a, uključujući i podršku projektima trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada, suradnju s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole provedbe ESI fondova u Republici Hrvatskoj i drugim tijelima i udruženjima na razini Republike Hrvatske i Europske unije te jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU-a. 
 
Također, od 2017. godine Ured obavlja i poslove posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao tijelo unutar grada središta Urbane aglomeracije Zagreb, što ga čini jednim od tijela u sustavu upravljanja i kontrole Europskih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj. 
Osim toga, Ured od 2021. obavlja poslove tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa za Fond solidarnosti, kao jedno od tijela u sustavu upravljanja i kontrole sredstvima Fonda solidarnosti dodijeljenih Republici Hrvatskoj za potres u ožujku 2020.
 
 Ured čine četiri organizacijske jedinice:
• Odjel za praćenje programa i fondova Europske unije
• Odjel za provedbu projekata
• Odjel za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i
• Odjel za odabir operacija financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije
 
Djelatnici Ureda, osim u savjetodavne aktivnosti stručne podrške, izravno su uključeni i u provedbu projekata EU-a kao voditelji projekata ili članovi timova te su njihove plaće velikim dijelom financirane iz bespovratnih sredstava Europske unije.
 
Samo projektom Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma, ukupne vrijednosti u iznosu od 26.433.705,45 kuna, od čega bespovratna sredstva čine 22.468.649,63 kuna, osigurana su sredstva za provedbu aktivnosti ITU posredničkog tijela uspostavljena u okviru Ureda za programe i projekte Europske unije – Odjel za provedbu ITU mehanizma, iz kojeg se iz bespovratnih sredstava podmiruje više od 90 % udjela ukupnog troška plaća djelatnika Ureda koji rade na tim poslovima.
 
Od svojeg osnutka Ured u okviru svoje nadležnosti izravno provodi projekte EU-a s ciljem razmjene iskustava i aktivne suradnje s gradovima u Europskoj uniji. Rashodi za plaće djelatnika Ureda koji su sudjelovali u provedbi EU projekata sufinancirani su iznad 34% na razini Ureda. S obzirom na ugovaranje i početak provedbe dodatnih projekata, očekujemo da će se takva stopa sufinanciranja plaća nastaviti odnosno povećati.
 
Ured je od osnutka kontinuirano povećavao kapacitete provedbe te unaprijedio organizaciju međusektorskih stručnih timova, što je rezultiralo osjetnim rastom vrijednosti prijavljenih projekata u posljednjih nekoliko godina.

Graf 1: Prihodi Grada Zagreba i proračunskih korisnika iz EU sredstava – ukupno
**   Konsolidirano izvješće koje obuhvaća i proračunske korisnike dostupno je od 2016. 
Izvor: Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Zagreba
 
Najznačajniji rast prihoda (Grada Zagreba i proračunskih korisnika zajedno) ostvaren je u 2018. i 2019. godini pri čemu je na godišnjoj razini zabilježen rast od 66,8% odnosno čak 282,9%. 
 
Pri tome su, u manjoj mjeri, rastu prihoda pridonijeli viši prihodi proračunskih korisnika (u 2018. +22,1% odnosno +1,0% godišnje u 2019.) zadržavši se na razmjerno stabilnoj razini iznad 40 milijuna kuna dok je značajan rast prihoda zabilježio Grad Zagreb. Naime, godišnji rast prihoda Grada u 2018. iznosio je 242,1% dok je u 2019. stopa rasta ubrzala na 678,2% pri čemu su ukupni prihodi gotovo dosegli 231 milijun kuna. 
 
Nakon blažih stopa rasta u 2018. i 2019. proračunski korisnici su u 2020. zabilježili razmjerno snažan rast na godišnjoj razini (72,2%) pri čemu su prihodi iz EU sredstava premašili 72,3 milijuna kuna. Grad Zagreb je pak u 2020. ostvario nešto niži prihod po EU sredstvima nego u 2019. godini no to je rezultat činjenice da su neki veliki i značajni projekti u 2020. godini privedeni kraju, dok je istovremeno tijekom 2019. i 2020. godine prijavljen veliki broj visokovrijednih projekata te je za njih provedba u tim godinama tek započela, a prihodi se očekuju u narednim godinama sukladno planiranoj dinamici provedbe aktivnosti (sredstva se uprihođuju po provedbi aktivnosti).

Graf 2: Prihodi Grada Zagreba iz EU sredstava 

Izvor: Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Zagreba
 
Snažan rast prihoda Grada Zagreba u 2018. i 2019. na godišnjoj razini prvenstveno je odraz razmjerno snažnog rasta kapitalnih prihoda temeljem prijenosa EU sredstava (6382) koje su premašile 215,5 milijuna kuna u 2019., a ukupnim prihodima Grada čine udio od preko 93%. 

Graf 3. Vrijednost proračuna prijavljenih projekata – ukupno*
* Na grafu su prikazani projekti koji su prijavljeni u razdoblju od 2014. do 2020., a Grad Zagreb, trgovačko društvo i/ili ustanova sudjeluje kao nositelj ili partner (stanje na dan 31.12.2020.)
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije
 
Ured za programe i projekte Europske unije osim podrške gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata EU-a, daje podršku trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada u pripremi i provedbi njihovih projekata. Pri tome je u 2019. godini zabilježen osjetan rast ukupne vrijednosti prijavljenih projekata (+133,7% godišnje) pri čemu je ukupna vrijednost proračuna prijavljenih projekata po prvi puta znatno premašila 2 milijarde kuna (2,822 milijardi kuna). Na razini iznad 2 milijarde kuna vrijednost proračuna prijavljenih projekata ostao je i u 2020. godini unatoč izazovima pandemije.
 
Gledajući ukupno u 2020. vrijednost prijava je na nešto nižoj razini u odnosu na 2019. (2,367 milijardi kuna), no Grad Zagreb u odnosu na ustanove i trgovačka društva, unatoč izazovnoj godini, je nastavio bilježiti rast vrijednosti prijavljenih projekata četvrtu godinu za redom te je nakon rasta od 57% u 2019. na godišnjoj razini zabilježen rast od 30%  godišnje u 2020. 
 
Graf 4. Iznos ukupno objavljenih natječaja iz ESI fondova/iznos natječaja na kojima je GZ bio prihvatljiv prijavitelj i/ili partner (2014.-2020.)
* Ne uključuje financijske instrumente
 
Iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020., do kraja 2020., objavljen je ukupno 101 natječaj na kojem je Grad Zagreb bio prihvatljiv prijavitelj i/ili partner. Objavljeni natječaji pri tome se velikim dijelom odnose na operativne programe konkurentnost i kohezija te učinkoviti ljudski potencijali (ukupno 84,2%) dok se preostali dio odnosi na Interreg programe prekogranične/transnacionalne suradnje, Urbact III program međuregionalne suradnje te Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske. 
 
Iako se udio objavljenih natječaja na kojima je Grad Zagreb prihvatljiv prijavitelj i/ili partner u ukupno objavljenim ESIF natječajima mijenjao kroz godine on se posljednje tri godine u prosjeku nalazi na razini od oko 15%. Stoga su gradski uredi, ovisno o prihvatljivosti Grada Zagreba kao partnera, usmjerili dio svojih prijava i na programe Unije u čijim natječajima sudjeluje s partnerima iz ostalih zemalja članica. Tu se velikom većinom radi o programu Obzor 2020., CEF programima , Erasmus+ programima te programu Europa za građane.

Graf 5. Vrijednost proračuna prijavljenih projekata – Grad Zagreb 
* Na grafu su prikazani projekti koji su prijavljeni u razdoblju od 2014. do 2020., a Grad Zagreb, sudjeluje kao nositelj ili partner (stanje na dan 31.12.2020.)
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije

Tijekom razdoblja od 2018. do 2020. značajno je porastao i udio prijavljenih projekata iz ESI fondova (OPKK i OPULJP) čiji je udio u ukupno prijavljenim projektima u 2018. premašio 65% dok je u 2019. iznosio 58%.

Kontinuiran rast prijavljenih projekata odražava se na značajan broj završenih projekata ali i onih koji su još uvijek u provedbi.

Graf 6. Vrijednost proračuna projekata u provedbi – ukupno*
* Projekti u provedbi prikazani su prema godini potpisa ugovora. Graf prikazuje projekte za koje je potpisan ugovor u razdoblju od 2014.-2020., Grad Zagreb, trgovačka društva i ustanove u njegovoj nadležnosti sudjeluju na projektima kao nositelj ili partner, a njihova provedba je još u tijeku (stanje na dan 31.12.2020.)
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije
 
Graf 7. Vrijednost proračuna projekata u provedbi – Grad Zagreb*
* Projekti u provedbi prikazani su prema godini potpisa ugovora. Graf prikazuje projekte za koje je potpisan ugovor u razdoblju od 2014.-2020., Grad Zagreb, sudjeluje na projektima kao nositelj ili partner, a njihova provedba je još u tijeku (stanje na dan 31.12.2020.)
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije

Graf 8. Vrijednost proračuna provedenih projekata – ukupno*
* Provedeni projekti prikazani su po godinama u kojima je okončana njihova provedba: Graf prikazuje projekte koje su u razdoblju od 2014.do 2020. završili s provedbom, a Grad Zagreb, trgovačka društva i/ili ustanove u njegovoj nadležnosti su sudjelovali na projektu kao nositelj ili partner (stanje na dan 31.12.2020.)
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije

Graf 9. Vrijednost proračuna provedenih projekata – Grad Zagreb*
* Provedeni projekti prikazani su po godinama u kojima je okončana njihova provedba. Graf prikazuje projekte koje je u razdoblju od 2014.do 2020. završila provedba, a Grad Zagreb je bio nositelj ili partner na projektu (stanje na dan 31.12.2020.)
Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije
 
Ukupno promatrajući i projekte iz razdoblja pretpristupnih fondova zajedno s ESI fondovima i programima Unije Grad Zagreb, trgovačka društva i ustanove zajedno su uspješno okončali 454 projekata ukupne vrijednosti gotovo 2,8 milijarde kuna od čega oko 50% čine projekti Grada Zagreba.
Graf 10. Alocirana i dodijeljena sredstva iz OPKK i OPULJP 2014.-2020. za ITU mehanizam


Izvor: Ured za programe i projekte Europske unije
 
U financijskom razdoblju od 2014. do 2020. za provedbu mehanizama Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizama) u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za Urbanu aglomeraciju Zagreb alocirano je 881 milijun kuna, koliko je i dodijeljeno, što čini 100% sredstava.
 
U financijskom razdoblju od 2014. do 2020. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za Urbanu aglomeraciju Zagreb alocirano je 99,9 milijuna kuna, a dodijeljeno 31% sredstava ili 31,2 milijuna kuna. Preostala sredstva iz alokacije planiraju se dodijeliti i utrošiti do kraja 2023. godine uvažavajući n+3 pravilo.