clanak False

Deklaracija gradonačelnika glavnih gradova EU o Urbanoj agendi EU i izbjegličkoj krizi

21.04.2016.
PREAMBULA

1. Stoljećima su naši glavni gradovi bili pokretačka snaga rasta i arena europske socijalne, ekonomske i kulturne inovativnosti. Naši gradovi oduvijek su bili orijentirani prema Europi. Prema tome, naglašavamo vrijednost europske suradnje i važnost "europskog projekta".

2. Danas naši građani postavljaju mnoga pitanja o različitim društvenim izazovima s kojima smo suočeni u Europi, a na koje bi lokalne vlasti i nacionalne vlade, u suradnji s europskim ustanovama, trebali odgovoriti adekvatnim odgovorima i konkretnim mjerama.

3. Naši građani u Europi traže posao i prilike. Žele ostaviti iza sebe sedam godina stagnacije i depresije i žude za razdobljem rasta i prosperiteta. Potrebno im je obrazovanje i vještine koje će ih pripremiti za tržište rada koje sve više postaje globalizirano, kompetitivno i kompleksno.

4. Sadašnja situacija s izbjeglicama je postala glavna tema za EU, te mi- gradovi, trebamo biti svjesni činjenice da se radi o osobama , a ne brojevima. Kako mi reagiramo na molbe ljude koji bježe od progona, rata i razaranja nije samo ključ za uspješnu integraciju nego i važan test za naše europske vrijednosti, te solidarnost i suradnju unutar Unije.

5. S obzirom na dosta brz rast naših glavnih gradova, naši građani traže komforno stanovanje po pravednoj cijeni u uredno održavanom susjedstvu. Potrebna im je visokokvalitetna zdravstvena skrb i pristojni domovi za starije osobe. Naši gradovi trebaju biti pristupačni i čisti, ali građani su prečesto suočeni s prometnim gužvama i zagađenjem.

6. Naši građani su nadasve kreativni, otvorena uma i inspirativni. Oni su europski izvori inovativnosti i osnova naših rješenja. Potreban im je prostor i prilike za razvoj njihovih talenata. Oni su u samom središtu velikog potencijala Europe i trebaju biti naša početna točka za sve što mi, lokalne vlasti i nacionalne vlade, kao i europske ustanove, nastojimo postići.


STOGA, MI, gradonačelnici glavnih gradova Europske unije, okupljeni u Amsterdamu na 5. izravnom dijalogu s Europskom komisijom,

7. nastojeći, u duhu europske solidarnosti, osnovati učinkovita partnerstva s Europskom komisijom i državama članicama s ciljem realizacije učinkovitih politika i ubrzanja rješenja u interesu naših građana;

8. cijeneći i u potpunosti podržavajući napore država članica i Europske komisije da postignu dogovor o Urbanoj agendi EU;


9. nakon rasprave o trenutnoj situaciji u odnosu na Urbanu agendu EU čiji je primarni cilj identifikacija čepova i poboljšanje, razvoj i provedba europske politike i instrumenata kojima se rješavaju izazovi, uzimajući u obzir potrebe i brigu naših gradova i velike društvene izazove s kojima je Europa suočena;

10. uzimajući u obzir Bečku deklaraciju gradonačelnika glavnih gradova EU: "Snažan glas u Europi" , kao i Radni dokument osoblja Komisije o rezultatima javnih konzultacija o ključnim karakteristikama Urbane agende EU , Deklaracija Ministara prema EU Urbanoj agendi EU potpisana u  Rigi (5), Pozivanje Odbora regija na Urbanu agendu EU  i Izvješće Europskog parlamenta o urbanoj dimenziji politika EU ;Izjava Eurocities o EU Urbanoj agendi(6)

11. pozivajući se na "Amsterdamski pakt" koji treba biti usvojen 30. svibnja 2016. godine u Amsterdamu tijekom neformalnog sastanka ministara nadležnih za urbanu politiku na poziv nizozemskog predsjedništva Vijeća Europske unije, kojim se donosi Urbana agenda EU;

12. posebno se pozabavivši hitnom situacijom u Europi u odnosu na izbjegličku krizu koja u velikoj mjeri utječe na mnoge gradove u Europi kroz kratkoročne potrebe za adekvatnim primarnim uslugama kao što su stanovanje, briga i zdravstvena zaštita, kao i u dugoročnom smislu u vezi integracije i sudjelovanja u društvu;


IZJAVLJUJU KAKO SLIJEDI u odnosu na Urbanu agendu EU:

13. U potpunosti se slažemo s popisom dvanaest definiranih prioritetnih tema na Urbanoj agendi EU i aktivno pružamo podršku osnivanju sadašnja četiri pilot partnerstva. S obzirom na važnost Urbane agende  EU, željeli bismo da fokus bude na konkretnim izazovima iz perspektive građana. Svako partnerstvo treba našim građanima imati smisla kroz instrument upravljanja na više razina te poboljšati njihovu dobrobit, kao i osigurati prilike za izražavanje njihovih talenata. S ovim ciljem, mi kao glavni gradovi preuzet ćemo naše obveze i primijeniti našu stručnost, iskustvo i rješenja kako bismo osigurali da Urbana agenda EU bude uspješan instrument s prepoznatljivom dodanom vrijednošću;

14. Postojeće Partnerstvo o stanovanju bavi se krucijalnim izazovima za naše gradove. Europski gradovi trebaju imati stambeno zbrinjavanja koje je dostupno širem krugu građana te koje također potiče i održavanje visokih standarda življenja u našim zajednicima. Jaki davatelji usluga socijalnog zbrinjavanja mogu odigrati bitnu ulogu u ovom procesu, međutim sadašnji pristup pomoći od strane države, fiskalni nadzor i ograničenja u pristupu za financiranjem socijalnih stanova od strane Europske komisije djeluju ograničavajuće za kvalitetu života u urbanim sredinama.


15. U Partnerstvu o kvaliteti zraka, nadamo se da će fokus biti stavljen na integriraniju europsku politiku koja je učinkovito usmjerena na smanjenje zagađenja na izvoru. Poboljšana kvaliteta zraka i čista urbana mobilnost glavni su prioriteti, jer nude našim stanovnicima zdravu budućnost uz istovremeno održavanje vitalnosti i kompetitivnosti naših gradova.

16. U Partnerstvu o urbanom siromaštvu trebamo bolje usklađene politike i instrumente na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kako bismo se borili protiv razvoja strukturalne koncentracije siromaštva u siromašnim dijelovima gradova. Posebno se moramo pozabaviti siromaštvom i beskućništvom među djecom.

17. U Parterstvu o uključivanju migranata i izbjeglica, trebamo se usredotočiti na napore da pomognemo izbjeglicama u našim gradovima da postanu aktivni i angažirani europski građani, a kako bi mogli postati dio europskog talenta za budućnost.

18. Nadamo se da će se postojećim pilot partnerstvima ostvariti veći napredak u identifikaciji čepova koji sprječavaju učinkovitiju akciju na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini i, uz četiri pilot partnerstva, predlažemo sljedeće teme kao prioritete za nadolazeće razdoblje: a) potreba za rastom, radnim mjestima i vještinama; b) poboljšanje urbane mobilnosti i c) tranzicija prema cirkularnoj ekonomiji. Posebno, a u vidu jačanja europske socijalne kohezije, predlažemo kao dodatni prioritet potrebu za ulaganjem u europske strategije i rješenja za borbu protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma.

19. Također izražavamo nadu da će se sve strane uključene u Plan EU-a za gradove, sukladno Amsterdamskom paktu, koji će biti usvojen 30. svibnja 2016. na neformalnom sastanku ministara odgovornih za urbanu politiku, obvezati na brz razvoj i provedbu aktivnosti kojima će stvarno biti riješeni problemi koji sprječavaju napredak prema rješavanju ključnih urbanih izazova današnjeg vremena. Krajnji cilj Plana EU-a za Europu bi trebalo biti istinsko multidisciplinarno utemeljenje urbane dimenzije u proces donošenja odluka EU-a (urban mainstreaming-usmjeravanje urbane politike), što se odnosi na sve mjerodavne europske politke i zakonodavstvo, s pristupom odozdo prema gore. U tom smislu smo uvjereni da formalno usvajanje Amsterdamskog pakta nije kraj, već početak Plana za gradove na razini EU-a.

20. Kako bi Urbana agenda EU postala relevantna, učinkovit i odgovoran okvir za europsku politiku, propise i instrumente koji će ispunjavati potrebe i brige naših građana, posebno molimo Europsku komisiju da usvoji Urbanu agendu EU kao jedan od prioriteta tijekom svojeg mandata i da ga uključi u svoje godišnje radne programe. Europska komisija treba osigurati koordinaciju Urbane agende EU i na taj način osigurati rješenja za koherentnu i integriranu politiku koja je potrebna našim gradovima na EU razini. Komisija u ovom pogledu treba razmotriti proširivanje instrumenta ocjene utjecaja na način da uključuje urbanu dimenziju.

21. Godišnji izravni dijalog između gradonačelnika glavnih gradova EU s Europskom komisijom omogućava razmjenu stajališta o napretku Urbane agende EU te pozivamo Europsku komisiju da nas izvijesti i s nama raspravi konkretni napredak u nadolazećim godinama.IZJAVLJUJU KAKO SLIJEDI u odnosu na izbjegličku krizu:

22. U odnosu na neprikosnoveni broj izbjeglica koji u ovom trenutku traže azil u Europi, naši glavni gradovi, kao i ostale lokalne vlasti, ulažu ekstremne napore da osiguraju sklonište i skrb za osobe kojima su potrebni. Ne mogu svi omogućiti jednake uvjete, ali vjerujemo da svako treba na pravičan način doprinijeti pronalasku rješenja. Međutim, u mnogim slučajevima lokalne vlasti suočene su sa financijskim ograničenjima u odnosu na potrebne mjere, kratkoročnim i dugoročnijim, i stoga žurno pozivamo države članice, Europsku komisiju i Europski parlament da daju prioritet izravnom osiguranju dodatnih sredstava na lokalnoj razini za prihvat, pomoć i integraciju izbjeglica;

23. Bez učinkovitih europskih mjera na svim razinama, postat će vrlo teško za gradove u Europi, usprkos našim naporima, da kanaliziraju izbjegličku krizu i da učinkovito iskoriste mogućnosti koje proizlaze iz situacije, posebno u području zapošljavanja;

24. Pozivamo države članice EU da preuzmu odgovornost i da zajednički ubrzaju, u bliskoj suradnji s europskim ustanovama, provedbu odluka u odnosu na operativne žarišne točke, jačanje i čuvanje vanjskih europskih granica i posebno usklađivanje europske relokacijske sheme za izbjeglice na temelju načela solidarnosti između država članica.

25. U svakom trenutku spremni smo pružiti našu pomoć i stručno iskustvo ako bi to bilo korisno u unaprijeđenju rješenja koji su žurno potrebni Europi.


Gradonačelnici glavnih gradova Europske unije
Amsterdam, 21. travanj 2016.