clanak False

Dodatna pretraga

 

1.  Pretraži S L U Ž B E N I  G L A S N I K

2. K A T A S T A R možete pretraživati po: adresi, katastarskoj čestici, posjedovnom listu ili identifikaciji

3. Pretraži I N T E R A K T I V N U  K A R T U.  Pogledaj detaljne planove, ulice, kvartove, zone komunalnog doprinosa, lokacije škola, reciklažna dvorišta...

4. M A T I C E možete pretraživati po matičnom broju ili po imenu i prezimenu. Provjerite knjigu državljana, matice rođenih, matice vjenčanih i matice umrlih.

5. K O M U N A L N E  R A Č U N E možete pretraživati po stanju računa ili stanju potrošnje

6. Pretraži S J E D N I C E  G R A D S K E  S K U P Š T I N E

7. Pretraži S J E D N I C E  G R A D S K O G  P O G L A V A R S T V A

8. Možete pretražiti i P O P I S  B I R A Č A.   Provjerite jeste li u popisu birača i koje je vaše biračko mjesto.