clanak False

010-017-7-2017-EVV Stomatološki materijal

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:  Stomatološki materijal, evidencijski broj nabave: 010-017-7-2017-EVV

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Stomatološka poliklinika Zagreb, Perkovčeva 3, Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave – Stomatološki materijal, evidencijski broj nabave: 010-017-7-2017-EVV.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.29.06.2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Stomatološki materijal, evidencijski broj nabave: 010-017-7-2017-EVV.


Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Stomatološka poliklinika Zagreb, Perkovčeva 3, Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima