clanak False

Gradska skupština donijela Odluku o izradi UPU Groblje Stenjevec

13.03.2019.
Gradska skupština Grada Zagreba, na 20. sjednici, 26. veljače 2019. donijela je Odluku o izradi Urbanističkog plana uredenja Groblje Stenjevec

Groblje Stenjevec nalazi se u zapadnom dijelu grada, u gradskoj četvrti Stenjevec, uz Ulicu Ante Topić Mimare, neposredno pored crkve Uznesenja Blažene djevice Marije. Današnje groblje zauzima površine približno 2,3 ha, sadrži 5006 grobnih mjesta s 9916 ukopanih pokojnika i čine ga dijelovi groblja sagrađeni prije 1968. godine te dijelovi groblja nastali nakon 1968., mrtvačnica, pomoćna zgrada i grobna mjesta koja zajedno s postojećim grobnim mjestima čine funkcionalnu cjelinu. Granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja Groblje Stenjevec određena je GUP-om grada Zagreba, na kartografskom prikazu 4) UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, 4b) Procedure urbano - prostornog uređenja – izmjene i dopune 2016.

U postojećoj površini gradskog groblja Stenjevec iskorištene su sve prostorne mogućnosti za gradnju novih grobnih mjesta, interes je veliki za nova grobna mjesta za rezervaciju svih vrsta uređenja. Stoga, glavni razlog za izradu Urbanističkog plana uređenja Groblja Stenjevec jest osigurati planske i prostorne preduvjete za izgradnju novih ukopnih mjesta i drugih potrebnih pratećih sadržaja, vodeći računa o uklapanju planirane cjeline groblja u okolni prostor.

Proširenje groblja planira se na sjeverozapadnom i južnom dijelu. Površina groblja je područje obuhvata Plana i iznosi približno 4,2 ha. Planom je potrebno omogućiti realizaciju planiranih zahvata u prostoru, odnosno izgradnju i uređenje građevina i pripadajućih prostora groblja te izgradnju prometne, komunalne i druge infrastrukture.

Aktivnosti