clanak False

Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada

20.10.2016.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada obavlja poslove koji se odnose na: denacionalizaciju, vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, korištenje građevinskog zemljišta, stjecanje, raspolaganje, upravljanje i korištenje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, imovinsko-pravne odnose u svrhu uređenja građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, uknjižbu i evidenciju imovine Grada, status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Zakoni i podzakonski propisi

POSLOVI DENACIONALIZACIJE, IZVLAŠTENJA I NAKNADA, STAMBENI POSLOVI, STATUS PROGNANIKA, IZBJEGLICA I POVRATNIKA
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (“Narodne novine”, br. 92/96, 39/99 i 43/2000, 131/2000, 27/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002 i 81/2002 - ispravak),
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (“Narodne novine”, br. 204/03 i 03/04),
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (“Narodne novine”, br. 18/04),
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (“Narodne novine”, br. 66/98),
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica (“Narodne novine”, br. 64/05),
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (“Narodne novine”, br. 77/04),
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća (“Narodne novine”, br. 36/03),
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine”, broj 74/2014).
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina (“Narodne novine”, broj 17/2016),
 • Zakon o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15),
 • Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja („Narodne novine“ broj 133/13),
 • Zakon o statusu prognanika i izbjeglica („Narodne novine“ broj 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 51A/13),
 • Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika („Narodne novine“ br. 133/13),
 • Zakon o stambenim odnosima(„Narodne novine“ br. 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93),
 • Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ br. 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06),
 • Zakon o obnovi („Narodne novine“ br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, i 51/13),
 • Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija („Narodne novine“ br. 117/03).

POSLOVI STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA I UREĐIVANJE VLASNIČKO PRAVNIH ODNOSA

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),
 • Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15),
 • Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13),
 • Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05,127/13, 33/15),
 • Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13),
 • Zakon o uređenju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine br. 80/11),
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/15),
 • Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik 22/13, 16/14, 26/14, 2/15, 5/15, 25/15),
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik 15/12, 16/13, 24/13),
 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Službeni glasnik 10/12),
 • Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrv. branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (Službeni glasnik 17/05, 22/09, 3/14),
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (Narodne novine br. 121/2013).

POSLOVI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA GRADSKE IMOVINE

 • Odluka o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 22/09, 3/12, 15/12 i 22/13),
 • Odluka o najmu javno najamnih stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 7/09, 22/09 i 26/14),
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/12, 16/13, 24/13 i 4/16),
 • Zaključak o visini slobodno ugovorene najamnine (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 26/09, 13/12 i 25/13),
 • Zaključak o visini najamnine za javno najamne stanove (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 1/14),
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15),
 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12),
 • Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/15, 5/16, 18/16),
 • Zaključak o dodjeli gradskih prostora na korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/15, 26/15),
 • Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16, 11/16, 13/17),
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne Novine br. 91/10, 112/12),
 • Zaključak o utvrđivanju jediničnog iznosa zakupnine i načinu plaćanja zakupnine za građevinsko zemljište (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/17),
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Narodne novine br.105/15),
 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine br. 114/15, 122/15).
 • Zaključak o utvrđivanju iznosa mjesečne zakupnine za bazne stanice operatora u elektroničkim komunikacijama (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/17).