landing

Gradski ured za katastar i geodetske poslove


Narodne novine broj 139 od 30. studenoga 2022.

Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, raspisuje 


J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu

u Gradski ured za katastar i geodetske poslove
- u Odjelu za geodetsko – katastarsku izmjeru, Odsjek za katastarsku izmjeru:

1. Stručni savjetnik/stručna savjetnica za pripremu i izradbu geodetskih elaborata – 1 izvršitelj/izvršiteljica.
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica geodetske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
 
- u Odjelu za katastar infrastrukture i prostorne evidencije, Odsjek prostornih evidencija:
 
2. Viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za evidenciju naselja i ulica –– 1 izvršitelj/izvršiteljica.
 Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica geodetske struke, najmanje jedna godina na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
- u Odjelu za katastar zemljišta i nekretnina, Odsjek I (Zagreb), Pododsjek za katastar zemljišta i nekretnina:

3. Stručni referent – geodeta/stručna referentica - geodetkinja – 1 izvršitelj/izvršiteljica.
 Potrebno stručno znanje: srednja stručna sprema geodetske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
 
Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, utvrđena za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2., temeljem odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu. 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv i redni broj radnog mjesta za koje se podnosi prijava, te naziv ustrojstvene jedinice.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti posebnu prijavu. Uz svaku prijavu dužni su priložiti traženu dokumentaciju.Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Obrazac prijave može se preuzeti na web-stranici Grada Zagreba https://www.zagreb.hr/en/objavljeni-natjecaji-oglasi/6501  
 
 
Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:
 - životopis, 
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), 
- dokaz o stručnoj spremi: za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2.; diploma, a za radno mjesto pod rednim brojem 3.: svjedodžba o stečenoj srednjoj stručnoj spremi (ukoliko kandidat uz prijavu priloži inozemnu kvalifikaciju, dužan je uz istu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije),
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
- svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu,
 - dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja i
 - dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine za radno mjesto pod rednim brojem 1.; odnosno u trajanju od najmanje jedne godine za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3. (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.
 
Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835 
 
Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.


Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će evidentirani lozinkom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 zadnjih brojeva OIB-a (npr. Pero Perić 12345678901 – PP78901) i pod kojom će lozinkom biti pozvani na testiranje.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici www.zagreb.hr.
 
Na web stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade na adresi Zagreb, Ulica grada Vukovara 58 a, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju.

Prijave s prilozima dostavljaju se  GRADSKOM UREDU ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE, Odjelu za pravne i opće poslove, Zagreb, Ulica grada Vukovara 58 a, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, s obveznom naznakom „za natječaj za prijam u službu u Gradski uredu za katastar i geodetske poslove“.
 
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA:
https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/Uputa%20o%20pravima%20ispitanika.pdf 
 
 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.