clanak False

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

20.10.2016.
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: postupak izrade i donošenja prostornih planova, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), izgradnju Grada, pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i komunalno redarstvo, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste i cestovni prijevoz, promet, žičare za prijevoz osoba, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.PODRUČJE PROSTORNOG UREĐENJA,  IZGRADNJE GRADA I GRADITELJSTVA

Zakoni i podzakonski propisi

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
• Zakon o gradnji (NN 153/13)
• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
• Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)
• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
• Zakon o normizaciji (NN 80/13)
• Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
• Zakon o grobljima (NN 19/98 i 50/12)
• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11,25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15)
• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima(NN 79/14, 41/15, 75/15)
• Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12)

Gradski propisi

• Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14,16/14,22/14 i 25/15)
• Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13,16/14, 26/14, 2/15, 5/15-pročišćeni tekst i 25/15)
• Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)
• Odluka o grobljima  (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/98, 5/01,23/03, 2/08, 3/12 i 4/13)
• Odluka o priključivanju na komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/11)
• Odluka o određivanju poslova javne rasvjete koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba  7/14 i 4/15)
• Odluka o načinu postupanja na nestabilnim padinama na zemljištu u privatnom vlasništvu (Službeni glasnik Grada Zagreba  21/14)
• Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente (Službeni Glasnik Grada Zagreba 6/11)


KOMUNALNI POSLOVI

Zakoni i podzakonski propisi


• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12; 94/13; 153/13; 147/14; 36/15)
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96; 68/98; 137/99; 22/00; 73/00; 129/00; 114/01; 79/06; 141/06; 146/08; 38/09; 153/09; 143/12; 152/14)
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
• Zakon o gradnji (NN 153/13)
• Zakon o cestama  (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
• Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)

• Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 101/11 i 98/12)
• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)
• Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12)
• Prekršajni zakon (NN 107/09, 39/13, 157/13, 110/15)

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)
• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/139)


Gradski propisi

• Odluka o komunalnom redu,  (Službeni glasnik 3/14; 16/14; 22/14; 22/15)
• Pravilnik o načinu i uvjetima privremenog korištenja javnih površina za radove, (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16)
• Pravilnik o postavljanju zaštitnih naprava, tvrtke, natpisa, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada, (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/08; 18/08; 9/09; 5/11; 7/12)
• Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja, te vanjskom izgledu kioska, pokretnih naprava i privremenih građevina, (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/08; 13/09; 10/10; 9/15; 16/15)  
• Prostorni plan Grada Zagreba, (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01; 16/02; 11/03; 2/06; 1/09; 21/14; 23/14; 26/15)
• Generalni urbanistički plan Grada Zagreba, (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07; 8/09; 7/13)
• Generalni urbanistički plan Sesveta, (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03; 17/06; 1/09; 7/13; 19/15)
• Odluka o davanu  u zakup i na drugo korištenje javnih površina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/25)
• Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koje se obavljaju na pokretnim napravama (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09)
• Odluka o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima (Službeni glasnik Grada Zagreba. 21/14)

• Odluka o komunalnoj naknadi, (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01; 23/03; 22/09; 18/10; 25/13; 6/16)
• Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07)
• Odluka o komunalnom doprinosu, (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13-pročišćeni tekst; 22/14)
• Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi, organiziranje manifestacija i organizaciju gradilišta, (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15; 27/15)
• Pravilnik o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje ploče s natpisom, plakata, zastavica na jarbolima, reklama i reklamnih panoa, (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/15)
• Pravilnik o postavljanju kioska, drugih građevina gotove konstrukcije i pokretnih naprava na području Grada Zagreba, (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/08; 13/09; 10/10)
• Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15)
• Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/13, 16/14, 25/15)
• Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojim se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/14, 27/14, 13/15)
• Odluka o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14, 9/15)
• Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu  (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13, 25/13)
• Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/15)
• Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/11, 18/13, 20/14)
• Odluka o prijevozu kočijama (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14)

PROMET I CESTE


Zakoni i podzakonski propisi

• Zakon o cestama  (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
• Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,74/11,80/13,92/14,64/15)
• Zakon o gradnji (NN 153/13)
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
• Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima (NN 56/15)
• Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)
• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
• Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
• Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 119/07 i 52/08)
• Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98, 162/98)


Gradski propisi

• Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreb 3/14,16/14,22,14,25/15)
• Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za zauzimanje javnih površina i dijelova -neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, manjih montažnih objekata, pokretnih naprava, komunalnih objekata i za organizaciju gradilišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/08 (19/15, 27/15)
• Pravilnik o prekomjernoj uporabi nerazvrstanih cesta (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/08,11/09)
• Zaključak o upravljanju županijskim i lokalnim cestama na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/05)
• Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni tekst, 4/16)
• Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/15 pročišćeni tekst)
• Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/11, 18/13, 20/14 - Presuda i Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske),
• Odluka o autotaksi prijevozu (Službeni glasnik Grada Zagreba  6/13, 24/13, 9/15, 25/15),
• Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/13, 16/14, 25/15),
• Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13, 25/13),
• Odluka o prijevozu kočijama (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14),
• Odluka o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14, 9/15),
• Odluka o organiziranju Prometne jedinice mladeži na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15),
• Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/15),
• Pravilnik o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/13),
• Pravilnik o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/14, 18/14, 23/14, 20/15, 23/15),