clanak False

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

 
20.10.2016.
Područje socijalne skrbi

DJELOKRUG GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA
 
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu socijalnih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 
Zakoni i podzakonski propisi:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 )
Zakon o udrugama (NN 74/14)
Pravilnik o socijalnoj kartici (Službeni glasnik 13/07)
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15)
Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga i stranih udruga (NN 4/15)
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik 12/15, 2/16)
 Pravilnik o obrascima za prikupljanje socijalne pomoći (NN 120/15)
Pravilnik o  načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (NN 120/15)
Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (NN 120/15)
Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje socijalne pomoći (NN 120/15)
Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (NN 120/15)
Pravilnik o državnoj nagradi za humanitarni rad (NN 120/15)
 
Gradski propisi:

Socijalni plan  Grada Zagreba 2014. – 2020. (Službeni glasnik 17/14)
Zagrebačka strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji 2011. – 2016. (Službeni glasnik 18/11)
Program socijalne politike Grada Zagreba od 2009. do 2012. (Službeni glasnik 7/09)
Odluka o socijalnoj skrbi (26/14, 19/15, 6/16, 16/16)
Odluka o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu (16/16)
 Odluka o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa ( Službeni glasnik Grada Zagreba 22/14, 22/15)
Odluka o osnivanju povjerenstva za ravnopravnost spolova ( Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13)
Program rada povjerenstva za ravnopravnost spolova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15)
 
Populacijska politika


Zakoni i podzakonski propisi:


Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10)
Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08)


Gradski propisi:
Odluka o novčanoj pomoć za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik 8/09, 20/10, 6/11 i 12/11)
Program poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba (Službeni glasnik 22/04)
 
Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 
Zakoni i podzakonski propisi:

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)
Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14 i 95-15 –Uredba)
Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15)
Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15)
 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15)
Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15, 3/15)
Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15)
Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15)

Gradski propisi:

Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16)
Odluka o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 22/15, 3/16)