clanak False

Gradski ured za sport i mlade

30.10.2018.
Gradski ured za sport i mlade
 
Gradski ured za sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na: sport, mlade, osiguravanje sredstava za financiranje djelatnosti sporta i mladih, program javnih potreba u sportu, izradu, praćenje i provedbu program za mlade, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
Sport
Zakoni i podzakonski akti
 
Zakon o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16-ispr.)
Zakon o sportskoj inspekciji (Narodne novine 86/12)
Pravilnik o registru športskih djelatnosti (Narodne novine 112/06)
Pravilnik o registru profesionalnih športskih klubova (Narodne novine 11/07)
Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (Narodne novine 13/14)
 
 
Gradski propisi
 
Odluka o preuzimanju športskih objekata u društvenom vlasništvu na području Grada Zagreba u vlasništvo Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/93)
Odluka o načinu upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11, 22/15, 25/15, 2/17 i 9/17)
Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15, 25/15, 23/16, 13/18 i 16/18)
Program sportske rekreacije po gradskim četvrtima u objektima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/05)
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17)
Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17)
Zaključak o utvrđivanju športskih objekata dosadašnjih mjesnih zajednica što su postali vlasništvo Grada Zagreba i o određivanju načina njihova korištenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/94, 6/10 - Odluka o načinu upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba)
Zaključak o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina u vlasništvo Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/96 i 8/09)
Zaključak o davanju u zakup športskih objekata neposrednom dodjelom (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/96, 8/97, 9/97 – ispr. i 4/99)