clanak False

Gradski ured za zdravstvo

20.10.2016.

Gradski ured za zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na: zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, izradu i provedbu gradskih i drugih programa i strategija na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, poticanje i potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13) članak 14. je izmijenjen.
Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13) riječi: "zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, provedbu mjera populacijske politike," su brisane.
 
 
Područje zdravstva

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11 - Uredba, 12/12, 35/12 – Odluka USRH, 70/12, 144/12 - Uredba, 82/13, 159/13 - Uredba, 22/14 – Odluka USRH i 154/14 - Uredba)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, 80/13 i 137/13)
Zakon o koncesijama (Narodne novine, 143/12)

Gradski propisi

Odluka o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/04, 17/09 i 16/13)

Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Zagreb za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16)
Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/14)
Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2015. – 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15)
Akcijski plan Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti za razdoblje od 2014. do 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14)
Akcijski plan suzbijanja štetne uporabe alkohola u Gradu Zagrebu za razdoblje 2013. do 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/13)
Zaključak (produženje provedbe „Plana promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2011. do 2014. do kraja 2016.) (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14)
Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09, 6/10 i 26/14)
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16)
Program financiranja udruga iz područja zaštite zdravlja u 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15)
 
Područje zdravstvene ekologije

Zakoni i podzakonski propisi


Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, 79/07, 11/08, 43/09 i 22/14 - RUSRH)
Zakon o hrani (Narodne novine, 81/13, 14/14 i 30/15)
Zakon o predmetima opće uporabe (Narodne novine, 39/13 i 47/14)
Uredba o kakvoći voda za kupanje (Narodne novine, 51/14)

Gradski propisi

Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13)
Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/16)
Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/16)