clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 594/22 i 3456/11 obje k.o. Klara

01.12.2020.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao:
        - z.k.č.br. 594/22 k.o. Klara, parkiralište, Podbrežje XIII, površine 242 m², upisane u z.k.ul. 22814 k.o. Klara i
        - z.k.č.br. 3456/11 k.o. Klara, parkiralište, Podbrežje XIII, površine 150 m², upisane u z.k.ul. 109165 k.o. Klara, za koju je Zaključkom Gradske skupštine Grada Zagreba o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, KLASA: 021-05/20-01/289, URBROJ: 251-01-03-20-7 od 14. rujna 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20) ukinut status javnog dobra u općoj uporabi,
u svrhu formiranja nove građevne čestice označene kao z.k.č.br. 553/1 k.o. Klara, površine 1583 m², sukladno geodetskom elaboratu RN-158/2019 k.o. Klara izrađenom u skladu s pravomoćnim rješenjem o utvrđivanju građevne čestice KLASA: UP/I-350-05/19-005/563, URBROJ: 251-13-21-1/025-19-6 od 29. srpnja 2019. godine, pravomoćnom građevinskom dozvolom KLASA: UP/I-361-03/02-01/283, URBROJ: 251-05-35/504-2002-6 od 30. rujna 2002. godine, pravomoćnom izmjenom i dopunom građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/03-01/268, URBROJ: 251-05-35/504-2003-4 od 15. rujna 2003. godine i pravomoćnom uporabnom dozvolom KLASA: UP/I-361-05/2003-01/035, URBROJ: 251-05-35/513-04-09 od 16. ožujka 2004. godine, sve izdane za poslovnu građevinu na k.č.br. 553/1 k.o. Klara (površina parcele 1147 m²), u Zagrebu, XIII. Podbrežje br. 26.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave