clanak False

Programi / projekti s područja promicanja ljudskih prava za 2011.

19.04.2017.

 Promicanje ljudskih prava

J A V N I   N A T J E Č A J
za ostvarivanje financijske potpore za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja promicanja ljudskih prava za 2011. godinu – REZULTATI

 


Nakon provedenog Javnog natječaja za ostvarivanje financijske potpore za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja promicanja ljudskih prava za 2011. godinu, objavljenog 1. ožujka 2011. i sukladno Odluci o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga s područja promicanja ljudskih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09) te Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba o utvrđivanju Liste udruga za dodjelu financijske potpore programima/ projektima udruga s područja promicanja ljudskih prava za 2011. sufinanciraju se sljedeći programi/projekti:


ODOBRENI PROGRAMI / PROJEKTI