clanak False

Sektor za strategijske informacije i istraživanja

19.04.2017.

IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi
SEKTORA ZA STRATEGIJSKE INFORMACIJE I ISTRAŽIVANJA, na lokaciji Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 5 / prizemlje

Pomoćnik pročelnika za strategijske informacije i istraživanja: dr.sc. Darko Šiško
tel: 610-1950, faks: 616-6098
E-mail: darko.sisko@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za prostorne informacije i istraživanja i vođenje baza podataka o prostoru Grada za potrebe strategijskog planiranja i razvoja Grada, za izradu planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja te ocjenu strategijskog interesa za zemljišta Grada, poslovi vezani za koordinaciju infrastrukture prostornih podataka Grada Zagreba i obveze Grada kao subjekta nacionalne infrastrukture prostornih podataka, pripremu podataka za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja, poslovi službene statistike u skladu sa zakonom koji uređuje službenu statistiku Republike Hrvatske te gradske statistike i statističkih istraživanja i drugih statističkih aktivnosti za potrebe strateškog planiranja i upravljanja kao i za razvoj Grada, poslovi vezani za geotehnički katastar te drugi poslovi povezani sa strategijskim informacijama i istraživanjima.

ODJEL ZA PROSTORNE INFORMACIJE I ISTRAŽIVANJA
Voditeljica Odjela za prostorne informacije i istraživanja - Nives Škreblin
Tel: 610-1869, faks: 616-6098 
E-mail: nives.skreblin@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi što se odnose na provedbu prostornih istraživanja i analiza te izradu pokazatelja za potrebe strategijskog planiranja i razvoja Grada te druge potrebe i korisnike, pripremu prostornih podataka za izradu planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja, izradu analitičkih podloga za predlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada kao i prioriteta u provedbi procedure utvrđenja strategijskog interesa za zemljišta u vezi sa strateškim gradskim projektima i ostalim razvojnim projektima, vođenje baza podataka o prostoru Grada od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grada, koordinaciju infrastrukture prostornih podataka Grada Zagreba i obveze Grada kao subjekta nacionalne infrastrukture prostornih podataka, pripremu podataka za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja, predlaganje prioriteta za izradu i nabavu višenamjenskih prostornih podloga i podataka, kontinuirano praćenje procesa u prostoru Grada, sustavno evidentiranje i pohranjivanje prostornih informacija, suradnju s tijelima državne uprave te svim subjektima koji vode sektorske sustave prostornih podataka kao i znanstvenim i stručnim institucijama, poslove u vezi s pripremom i provedbom  postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), te drugi poslovi u vezi s prostornim informacijama i istraživanjima.

ODJEL ZA STATISTIKU
Voditeljica Odjela za statistiku: Vesna Polančec
tel: 610-1948, 610-1950, faks: 616-6098
E-mail: vesna.polancec@zagreb.hr

-  obavljaju se poslovi službene statistike u skladu sa zakonom koji uređuje službenu statistiku Republike Hrvatske, poslovi gradske statistike, statističke aktivnosti za potrebe strateškog planiranja i upravljanja kao i za razvoj Grada, prikupljanja, obrade i diseminacije statističkih podataka, statistička istraživanja, analitički, projektni poslovi i poslovi u vezi s izradom statističkih publikacija, poslovi suradnje s Državnim zavodom za statistiku, drugim nositeljima službene statistike, tijelima gradske i državne uprave, europskim i međunarodnim institucijama, stručnim i znanstvenim institucijama i korisnicima podataka, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), poslovi pružanja podataka, pripreme informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela za potrebe raznih korisnika podataka, kao i drugi poslovi što se odnose na statistiku i statistička istraživanja.

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1

ODJEL ZA GEOTEHNIČKI KATASTAR
Voditelj Odjela za geotehnički katastar: Goran Mazija
tel: 658-5815, faks: 658-5893
E-mail: goran.mazija@zagreb.hr
 
- obavljaju se poslovi prikupljanja geotehničke dokumentacije za područje Grada Zagreba na temelju dojava i geotehničkih istraživanja, pohrane svih podataka vezanih uz stabilnost tla, osobito podataka o svim registriranim pojavama nestabilnosti i klizanja tla na području Grada Zagreba, prikupljanja i pohrane podataka o projektima sanacije klizišta i drugim relevantnim zahvatima te izvješća o stvarno izvršenom poslu, praćenja aktivnosti vezanih uz geotehnička istraživanja, poslovi povezani s izradom i dopunom karte geotehničke kategorizacije terena (KGKT) u odgovarajućem mjerilu i karte seizmičke mikrozonacije terena (KSMT) u MJ 1:5000, sa svim pripadajućim tematskim kartama, izdavanja odgovarajućih dokumenata o geotehničkoj kategoriji, seizmičkoj zoni, razinama podzemnih voda za pojedinu parcelu, katastarsku česticu i/ili širu zonu za namjenu planiranja, projektiranja i davanja mišljenja o programu geotehničkih istraživanja, o posebnim geotehničkim uvjetima za gradnju na pretežito nestabilnim terenima i nizinskom dijelu Grada u postupcima izdavanja akata kojima se odobrava namjeravani zahvat u prostoru i o rezultatu geotehničke kategorizacije tla, poslovi provedbe kontrole glavnih projekata vezano za mehaničku otpornost i stabilnost, poslovi sudjelovanja u tehničkom pregledu objekata kod ishođenja uporabne dozvole, praćenja i pohrane izvješća o dugotrajnom geotehničkom, geodetskom i geofizičkom monitoringu te iniciranja njihove periodične obrade i uključivanja u geotehničku osnovu, poslovi suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima u poslovima povezanim s geotehničkim katastrom, poslovi osiguravanja dostupnosti i ažuriranje mjerodavnih podataka iz djelokruga Odjela na stranici Geo Portala, poslovi u vezi s pripremom i provedbom  postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela, kao i drugi poslovi povezani s geotehničkim katastrom.