clanak False

Služba za mjesnu samoupravu

20.10.2016.

Služba za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na: proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, način financiranja, usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovom području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu planova i izvješća o radu te financijskih planova, pripremu i provođenje planova malih komunalnih akcija, pripremu sjednica i rad vijeća i predsjednika vijeća, suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada i drugim subjektima, poslove u vezi s organiziranjem i provedbom civilne zaštite u mjesnim odborima, vođenje evidencije o mjesnim odborima, te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

GRADSKE ČETVRTI I MJESNI ODBORI

Zakonski i podzakonski propisi
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12)
Zakon o naseljima (Narodne novine 54/88)
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
 
Gradski propisi
Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13, 2/15)
Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13)
Odluka o osnivanju mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 12/10, 4/13)
Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09)
Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/12, 5/13, 6/13, 12/13, 19/13)
Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)
Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba  3/14, 16/14, 22/14, 25/15)
Zaključak o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/14, 10/14, 18/14, 22/14, 2/15 i 12/15)
Zaključak o kriterijima za utvrđivanje zakupnine za poslovne prostore (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16)
Pravila gradskih četvrti (17 kom)
Poslovnici o radu vijeća gradskih četvrti (17 kom)
Pravila vijeća mjesnih odbora (218 kom)
Poslovnici vijeća mjesnih odbora (218 kom)
 
CIVILNA ZAŠTITA

Gradski propisi
Odluka o osnivanju zapovjedništava civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 20/13)
 
FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE

Gradski propisi
Odluka o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 16/02, 18/02, 19/03, 18/04, 16/08, 17/09)
Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09 i 11/14)