clanak False

Stručna služba gradonačelnika

04.10.2021.

Stručna služba gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, te na druge poslove sukladno propisima.
 
 
Ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela

Zakoni i podzakonski propisi
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 –pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst, 5/14 – Odluka USRH  br. SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.)
Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Narodne novine – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)
Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 66/19)

Gradski propisi
Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21-pročišćeni tekst)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17, 19/17, 2/19, 18/19, 24/19 i 22/20-pročišćeni tekst – prestaje važiti 1.1.2022.)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21 i 24/21 – stupa na snagu 1.1.2022.)
Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10, 4/12, 7/19 i 1/20)
Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18)
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 – ispravak, 2/19, 8/21, 11/21-pročišćeni tekst i 17/21 - ispravak)


Službenički odnosi

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10)
Zakon  o radu (Narodne novine 93/14, 127/17 i 98/19)
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10 i 125/14)

Gradski propisi
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 15/10, 17/10, 11/14, 9/17 i 17/21)
Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 9/15)
Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 23/09)
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 16/10 i 5/16)
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 17/14, 21/14, 1/15, 2/16, 21/16, 2/17, 5/18, 16/18, 1/19, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20, 7/20, 8/20, 24/20, 26/20, 1/21 i 13/21)

 
Informatika i komunikacije

Gradski propisi
Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10 i 20/13).
 

Zaštita na radu
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14 i 96/18)
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine 105/20)
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (Narodne novine 5/10)
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine 87/08 i 33/10)
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme  (Narodne novine 18/17)
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine 112/14)
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine 126/19)
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (Narodne novine 56/83)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine 5/84)
Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine 20/16)
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (Narodne novine 46/08)
Pravilnik o zaštiti radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima (Narodne novine 73/21)
Pravilnik o izradi procjene rizika (Narodne novine 112/14)
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine 16/16)
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine 16/16)
te ostali podzakonski akti, propisi i akti Grada Zagreba kojima se regulira ovo područje.

Zaštita osoba i imovine
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10)
Zakon o vatrogastvu (Narodne novine 125/19)
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine 108/95 i 56/10)
Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine 16/20)
Zakon o javnom okupljanju (Narodne novine 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11 i 78/12)
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine 61/94)
Pravilnik o sustavima za dojavu požara (Narodne novine 56/99)
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (Narodne novine 61/16)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne novine 101/11 i 74/13)
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 8/06)
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (Narodne novine 44/12 i 98/21)
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (Narodne novine 35/94, 110/05 i 28/10)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine 35/94, 55/94 i 142/03)
Pravilnik o planu zaštite od požara (Narodne novine 51/12)
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine 116/11)
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine 62/94 i 32/97)
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Narodne novine 39/06 i 106/07)
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (Narodne novine 44/88)
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Službeni list SFRJ 10/90 i 52/90)
Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja (Narodne novine 65/94)
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (Narodne novine 45/05, 21/07, 32/09 i 68/09)
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (Narodne novine 198/03)
Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (Narodne novine 38/04, 106/04, 38/08, 16/11 i 16/20)
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (Narodne novine 19/21)
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (Narodne novine 29/05, 86/08 i 16/20)
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama (Narodne novine 36/12 i 16/20)
te ostali podzakonski akti, propisi i akti Grada Zagreba kojima se regulira ovo područje.