clanak False

Ured za javnu nabavu

21.10.2016.
Ured za javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu baze podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne nabave, izradu dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, provođenje postupaka javne nabave, objave javne nabave, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te na druge poslove sukladno propisima.
 
Zakonski i podzakonski propisi

JAVNA NABAVA
 1. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016)
 2. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 26/11, 12/12, 48/13, 57/15)
 3. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 65/2017)
 4. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 65/2017)
 5. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 65/2017)
 6. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/2017)
 7. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine 101/2017)


DRžAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
 
 1. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 18/13)  
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 127/13) 
 3. Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 74/14
   
Gradski propisi
 1. Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17)
 2. Zaključak o nabavnim kategorijama (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/16)
 
 
Propisi Europske komisije
 • Uredba Komisije (EU) 2015/2340 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.)
 • Uredba Komisije (EU) 2015/2341 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.)
 • Uredba Komisije (EU) 2015/2342 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015)
 • Provedbena uredba (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (SL EU L 3/2016 od 6. siječnja 2016. godine)
 • KOMUNIKACIJA KOMISIJE - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-418 od 16. 12. 2015.)