clanak False

Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava

21.09.2018.
Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i odgovarajućim jedinicama i njihovim udruženjima u inozemstvu, suradnju s udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje, suradnju s međunarodnim institucijama i organizacijama, suradnju sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, hrvatskim iseljenicima i s njihovim udruženjima, pripremu i izradu programa međugradske i međunarodne suradnje, poslove u vezi s provedbom razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina Grada i ovjeru statuta koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama, razvoj civilnog društva, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
Međugradska i međunarodna suradnja

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17. 98/19144/20);
Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Narodne novine - Međunarodni ugovori, 14/97 i 4/08);
Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (146/08).

Gradski propisi

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18, 23/18, 3/20, 3/21);
Zaključak o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/17);
 
Promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, nacionalnih manjina, vjerskih zajednica i civilnog društva 

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o udrugama (Narodne novine 74/1470/17, 98/19);
Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine 85/08 i 112/12);
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (Narodne novine 92/14, 98/19);
Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08138/12 i 69/17);
Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08136/12 i 15/15);
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14);
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/0247/1080/10 i 93/11);
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine 83/02);
Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (Narodne novine 24/06);
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15, 37/21).

Gradski propisi
 
Akcijski plan Grada Zagreba za 2017. ­- 2018. za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17 i 7/18);
Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21);
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21 ).
Odluka o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/06);
Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/104/11, 28/18).

Ostalo