clanak False

Zaštita objekata od grafita

26.05.2017.


Radi kvalitetnijeg života i sigurnosti u našem gradu, zaštite njegovih kulturnih dobara, njegova ubrzanoga gospodarskog razvitka i turističke afirmacije, projektima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada i  zaštite vanjskih dijelova objekata od vandalskog grafitiranja smo započeli sa   sustavnim uređenjem zagrebačkih vizura.
Osim niza predradnji, od uspostave baze podataka o grafitima, organiziranja školskih i vrtićkih edukacija do informiranja javnosti o štetnosti grafitiranja preko animiranih filmova i objavom plakata u medijima, donijeli smo Odluku o zaštiti objekata od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17), kao važnu mjeru u zaštiti imovine građana od grafitiranja.
Na temelju te odluke, Grad Zagreb će radi zaštite vanjskih dijelova objekata od grafita sufinancirati:
- 80% troškova za uklanjanje grafita na svim vanjskim dijelovima objekta, a najviše do 88,00 kn/m2 s PDV-om;
- 60% troškova za nanošenje zaštitnoga antigrafitnog premaza na svim vanjskim dijelovima objekta, a najviše do 41,00 kn/m2 s PDV-om;
- 80% troškova za nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja, a najviše do 5 500,00 kuna s PDV-om po objektu te
- 60% troškova za nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor ostalih pročelja, a najviše do 1 500,00 kuna s PDV-om po svakome pročelju.
Ako ste vlasnik objekta, predstavnik suvlasnika, upravitelj zgrade koja je devastirana grafitima i / ili ako vlastiti objekt želite zaštiti od grafitiranja, postupak sufinanciranja pokrećete podnošenjem zahtjeva u kome, osim podataka o vlasnicima / suvlasnicima objekta, prilažete opis postojećeg stanja objekta i prijedlog zaštite objekta od grafita. Dodatne informacije o načinu pokretanja postupka se mogu dobiti na tel. broj 0800 1773., a Odluka o zaštiti objekata od grafita i uputa o pokretanju postupka dostupne su na službenoj mrežnoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr. Zahtjev s prilozima uputite na: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 58B.
Zajedničkim ulaganjem podižemo kvalitetu stanovanja, čuvamo kulturne vrijednosti i ulažemo u  budućnost našeg Zagreba!
Obrazac zahtjeva