clanak False

Građevinska dozvola

30.01.2018.
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole obvezno se prilaže:
• tri primjerka glavnog projekta
• izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen
• potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom Zakonom
• dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole.
Predaja ostale dokumentacije ovisi o složenosti zahvata.
Za izdavanje građevinske dozvole  plaća se upravna pristojba u iznosu od 800,00 kn za građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti. Za građevine za koje se posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, plaća se upravna pristojba u iznosu od  0.25 ‰ od procijenjenih troškova građenja, s time da iznos ne može biti manji od 16.000,00 kn. Za ostale građevine, pristojba je 0.25 ‰ od procijenjenih troškova građenja, s time da iznos ne može biti manji od 1.000,00 kn.

OBRAZAC ZAHTJEVA-građevinska dozvola s lokacijskom dozvolom 
OBRAZAC ZAHTJEVA-građevinska dozvola za koju se ne izdaje lokacijska dozvola

GLAVNI PROJEKT

Nakon pribavljanja lokacijske informacije i posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta, investitor pristupa izradi glavnog projekta. Poslovi projektiranja povjeravaju se ovlaštenom arhitektu, odnosno ovlaštenom inženjeru, ovisno o građevini koja se projektira.
Građevine se s obzirom na zahtjevnost, razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi:
1. skupina    – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja
2. skupina    – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
3. skupina    – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti
4. skupina    – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti
5. skupina    – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. ili 4. skupinu.
U slučaju ispunjavanja više uvjeta, odnosno u slučaju sumnje, pri utvrđivanju skupine za određenu građevinu primjenjuje se zahtjevnija skupina.
Za određivanje sadržaja glavnog projekta važno je u koju je skupinu (prema svojoj zahtjevnosti) građevina razvrstana.
Glavni projekt, ovisno o zahtjevnosti građevine, odnosno radova, sadrži:
1. arhitektonski projekt;
2. građevinski projekt;
3. elektrotehnički projekt;
4. strojarski projekt;
5. geodetski projekt.
Geodetski projekt je sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.
Na temelju geodetskog projekta (koji je sastavni dio glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole), međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi (ako je to potrebno), te se provodi formiranje građevne čestice u katastru, iskolčenje građevine i evidentiranje građevine u katastru, bez izrade dodatnih snimaka i elaborata te izdavanja potvrda, propisanih posebnih propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar.
Geodetski projekt smatra se u smislu posebnih propisa kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina parcelacijskim elaboratom, odnosno drugim geodetskim elaboratom na temelju kojega se u katastru provodi evidentiranje i promjena podataka u pogledu katastarskih čestica zgrada i drugih građevina
Projekte izrađuju ovlašteni projektanti iz odnosnog područja (arhitekture, graditeljstva, strojarstva, elektrotehnike ili geodezije).
U glavnom projektu moraju biti navedeni podaci potrebni za izračun komunalnog i vodnog doprinosa.
Ovlašteni projektant mora izraditi glavni projekt u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanima prostornim planom, posebnim uvjetima, Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu, te pravilima struke.
Projekti moraju sadržavati i podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete za njezino održavanje.

DOKAZ PRAVNOG INTERESA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole glede građevne čestice, odnosno građevine smatra se:
1. izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi;
2. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja;
3. odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja;
4. ugovor o ortaštvu, sklopljen s vlasnikom nekretnine čiji je cilj zajedničko građenje;
5. pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine;
6. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika, dana dotadašnjem vlasniku nekretnine.

UVJETI ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Građevinska dozvola će se izdati, nakon što se u provedenom postupku utvrdi da:
• su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti,
• su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta,
• je glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom
• je glavni projekt izradila ovlaštena osoba,
• je glavni projekt propisno označen,
• je glavni projekt izrađen tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova,
• je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja (ne odnosi se na građenje zamjenske građevine i za rekonstrukciju postojeće građevine).
Za građenje nove zgrade utvrđuje se i da:
• postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine,
• postoji mogućnost priključenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda, ako prostornim planom nije omogućeno priključenje na vlastiti sustav odvodnje,
• da postoji mogućnost priključenja zgrade na niskonaponsku električnu zgradu ili da ima autonomni sustav opskrbom električnom energijom ako se radi o zgradi u kojoj je projektirano korištenje iste (ne odnosi se na rekonstrukciju postojećih građevina).

UVID U SPIS
Prije izdavanja građevinske dozvole strankama se pruža mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja. Stranke su investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola.
Ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina, stranke se radi uvida u spis predmeta pozivaju javnim pozivom koji se objavljuje na oglasnoj ploči upravnog tijela i na njegovim mrežnim stranicama, a izlaže se i na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola.
Osoba koja se odazove pozivu za uvid u spis predmeta dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke odbit će se rješenjem zahtjev za uvid u spis predmeta. Žalba protiv tog rješenja ne zadržava tijek postupka.
Stranki koja se odazvala pozivu za uvid u spis, može se, na njezin zahtjev, odrediti rok od najviše osam dana u kojemu je stranka dužna izjasniti se o namjeravanom građenju pisanim putem. Ako se stranka ne izjasni u tom roku, smatra se da joj je pružena mogućnost uvida u spis predmeta i da nema primjedbi.
Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu za uvid u spis predmeta, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid, u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.