clanak False

Građevinska dozvola

30.08.2023.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA
 
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže:
 1. glavni projekt u elektroničkom obliku glavni projekt
 2. ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata
 3. Iskaznicu energetskih svojstava zgrade u elektroničkom obliku, potpisanu elektroničkim potpisom Iskaznica energetskih svojstava zgrade
 4. ispis Iskaznice energetskih svojstava zgrade ovjerene od projektanata i glavnog projektanta ako je u njezinoj izradi sudjelovalo više projektanata
 5. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana pisano izvješće o kontroli glavnog projekta
 6. potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima
 7. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole dokaz pravnog interesa
 8. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor dokaz da može biti investitor 
 9. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost
 
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se izdaje lokacijska dozvola investitor dodatno prilaže:
 1. lokacijsku dozvolu
 2. parcelacijski elaborat koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina i potvrdilo Ministarstvo, odnosno upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu za građevinu za koju je lokacijskom dozvolom određeno formiranje građevne čestice ili je lokacijskom dozvolom određen obuhvat zahvata u prostoru unutar kojeg se formira građevna čestica u skladu s lokacijskom dozvolom, izrađen u elektroničkom obliku ovjeren elektroničkim potpisom. 
POSTUPAK IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 
Podnošenje zahtjeva od strane investitora sa svim prilozima
Voditelj postupka provjerava
- potpunost zahtjeva,
- jesu li utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja,
- usklađenost glavnog projekta u pogledu lokacijskih uvjeta s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom odnosno lokacijskom dozvolom,
- je li glavni projekt izradila ovlaštena osoba i je li propisno označen izrađen tako da je onemogućena neovlaštena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova
- je li donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja
- postoji li mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu,na javni sustav odvodnje otpadnih voda i na niskonaponsku električnu mrežu,
- Voditelj postupka traži izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole radi utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima. Javnopravno tijelo dužno je izdati potvrdu glavnog projekta ili postupak njezina izdavanja rješenjem obustaviti te potvrdu, odnosno rješenje dostaviti projektantu i investitoru u roku od 15 dana od dana primitka traženja upravnog tijela, odnosno Ministarstva. Smatra se da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima, odnosno posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom i da je javnopravno tijelo izdalo potvrdu glavnog projekta ako javnopravno tijelo upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu, projektantu i investitoru ne dostavi potvrdu glavnog projekta ili rješenje o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta u roku iz stavka 4. ovoga članka.
- Voditelj postupka poziva na uvid u spis predmeta stranke u postupku. Stranka u postupku je investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola. Iznimno, stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine od interesa za Republiku Hrvatsku je investitor te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.
Prije izdavanja građevinske dozvole investitor je dužan platiti upravnu pristojbu.
- Za zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine pristojba iznosi 800,00
- Za građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,pristojba iznosi 0,17 ‰ od procijenjenih troškova građenja, ali ne manje od 12.000,00 kuna
- Za ostale građevine pristojba iznosi 0,25 ‰ od procijenjenih troškova građenja, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna.

Izdavanje građevinske dozvole
Građevinska dozvola dostavlja se
 • investitoru s glavnim projektom,
 • strankama koje su izvršile uvid u spis predmeta ili su se javile tijelu graditeljstva
 • strankama koje nisu izvršile uvid u spis predmeta i nisu se javile tijelu graditeljstva izlaganjem na oglasnoj ploči tijela graditeljstva i na elektroničkoj oglasnoj ploči u trajanju od osam dana.
Protiv građevinske dozvole se može izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka.   

Građenju građevine može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a na vlastitu odgovornost i rizik investitor može pristupiti građenju na temelju izvršne građevinske dozvole.