clanak False

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo

17.02.2022.
Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, arhivske i drugih djelatnosti u kulturi, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, poslove razvoja civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo 01.01.2022. preuzima sve poslove Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Javne potrebe u kulturi Grada Zagreba

Zakoni
 
Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  (Narodne novine 83/22)

 
Gradski propisi
 
Odluka o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04, 7/09, 16/13)

Audiovizualne djelatnosti

Zakoni
 
Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine 61/18, 114/22)

Kazališta

Zakoni i podzakonski propisi
 
Zakon o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)
Pravilnik o očevidniku kazališta (Narodne novine 36/20)
Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima (Narodne novine 39/07

Muzeji

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o muzejima (Narodne novine 61/1898/19, 114/22)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine  115/01, 110/15 i 61/18)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne novine  108/02, 110/15 i 61/18) 
Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (Narodne novine 104/19)
 
Knjižnice

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 17/1998/19, 114/22)
Pravilnik o upisniku knjižnica (Narodne novine 78/20)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 107/21)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine  21/02 i 17/19)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (Narodne novine  52/05 i 17/19)
 
Arhivi

Zakoni

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 61/1898/19, 114/22)
 
 
Međugradska i međunarodna suradnja

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/0160/01 - vjerodostojno tumačenje,129/05109/07125/08150/1119/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17, 98/19144/20);
Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Narodne novine - Međunarodni ugovori, 14/97 i 4/08);
Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (146/08).

Gradski propisi

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/1823/183/203/21 i 11/21-pročišćeni tekst);
Zaključak o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21);
 
Promicanje ljudskih prava i civilno društvo 

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine 85/08 i 112/12);
Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08138/12 i 69/17);
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (Narodne novine 92/1498/19);
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine 83/02);
Zakon o udrugama (Narodne novine 74/1470/1798/19);
Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14);

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/1537/21)

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016.
Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. 

Gradski propisi
 
Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21);
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/1918/21 i 6/22)

Nacionalne manjine
 
Zakoni i podzakonski propisi
 
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/0247/1080/10 i 93/11);
Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (Narodne novine 24/06);

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021.-2022. godinu


Gradski propisi
 
Odluka o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21);
Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/22)