clanak False

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

03.01.2022.

 PROSTORNO UREĐENJE

- Prvi područni odsjek za prostorno uređenje (za PU Centar, Črnomerec, Maksimir, Medveščak, Susedgrad i Trešnjevka)

 Voditeljica Prvog područnog odsjeka za prostorno uređenje: Marina Huljev Lončarić, dipl.ing.arh.
Tel: 610-1763, faks: 610-1771
E-mail: marina.huljev-loncaric@zagreb.hr
- Obavlja poslove vođenja prvostupanjskog postupka i izdavanja akata vezanih uz provedbu prostornih planova (lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata), rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju lokacijske dozvole, izdaju se lokacijske informacije, daju se obavijesti o posebnim uvjetima koje je potrebno pribaviti za određeni zahvat u prostoru, kao i o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona o prostornom uređenju i/ili prostornom planu, obavijesti o posebnim uvjetima koje je potrebno pribaviti za izradu glavnog projekta, kao i o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona o gradnji i/ili prostornog plana, vode se postupci i izdaju rješenja o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, daju se upute, odgovori na upite, predstavke i pritužbe iz područja prostornog uređenja, te obavljaju ostali poslovi sukladno propisima.
 

KOMUNALNI POSLOVI

- Pojedinačni izvršitelji (za PU Centar i Črnomerec - viši upravni referent za komunalne poslove)

Tel: 610-1758, 610-1776, faks: 610-1771

Izdavanje odobrenja o postavi svih tipova reklama i pokretnih naprava, otklanjanje nedostataka i uklanjanje reklama i pokretnih naprava prije isteka roka važenja rješenja, rješenja o komunalnoj naknadi i oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.


KOMUNALNO REDARSTVO
E-mail:redarstvo@zagreb.hr

Prvi područni odsjek (Donji grad, Trnje, Črnomerec, Podsljeme)
Voditelj Prvog područnog odsjeka: Igor Sesar, dipl.ing.prometa
Trg Francuske Republike 15 (za područje gradskih četvrti Donji Grad, Črnomerec i Podsljeme)
Tel: 610-1761

Izvan sjedišta Odsjeka (za područje gradske četvrti Trnje)
Ulica Grada Vukovara 58b
tel: 610-1566
- Obavljaju se poslovi nadzora nad provedbom odredaba Odluke o komunalnom redu, osim odredaba što se odnose na održavanje čistoće, uređenje i korištenje javnih površina (kante za pseći izmet) i držanje životinja, Odluke o uređenju prometa na području Grada Zagreba, Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu, Odluke o prijevozu kočijama, osim odredaba što se odnose na održavanje čistoće konja i kanti za konjski izmet, Odluke o nerazvrstanim cestama, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o zaštiti od buke, Zakonom o građevinskoj inspekciji, Prekršajnim zakonom i gradskim propisima, organiziranja i provođenja izvršenja rješenja, suradnje u pripremi i izradi nacrta propisa nad kojima komunalno redarstvo obavlja nadzor, davanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika i odgovora na predstavke i pritužbe građana i udruga, pružanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.