clanak False

Gradski ured za obrazovanje

21.10.2016.

Gradski ured za obrazovanje obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, tehničku kulturu, neformalno obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje odraslih i druge opće programe odgoja i obrazovanja, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, programe javnih potreba u djelatnostima, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Predškolski odgoj i obrazovanje
 Zakoni i podzakonski akti

 •  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, - 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)
 •  Zakon o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine 130/11
 • Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09, 24/10, 22/13,    25/18)
 • Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine 17/07, 107/07, 24/10) 
 • Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine 27/10, 55/11 i 101/13)
 •  Udžbenički standard (Narodne novine 65/13)
 •  Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10)
 • Odluka o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine 70/11, 86/18)
 •  Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine 13/91)
 •  Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine 124/09 i 73/10)
 • Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine 49/15, 47/17)
 • Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine 65/13) Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine 24/15)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14)
 •  Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika (Narodne novine 15/13)
 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (Narodne novine 132/13)
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/15, 3/17)
 • Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (Narodne novine 8/16)
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine 67/14 i 81/15).
 • Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih (Narodne novine 129/08 i 52/10).
   
  Gradski propisi
 • Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17 i 17/18)
 • Program javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17 i 17/18)
 • Program javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom ratu za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17)
 
Tehnička kultura
 
Zakoni i podzakonski akti:
 • Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine 76/93, 11/94 i 38/09)
 • Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14 i 70/17)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj(Narodne novine 4/15)
 
Gradski propisi:
 • Odluka o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/11)
 • < > javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17)