clanak False

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

19.04.2017.

- Pojedinačni izvršitelji (viši upravni savjetnik za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, upravni savjetnik za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, upravni savjetnik za šumarstvo i lovstvo, samostalni upravni referent za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište u Odjelu za pravne i financijske poslove i stručni savjetnik za provedbu i praćenje mjera u poljoprivredi u Odjelu za razvoj i unapređivanje poljoprivrede i šumarstva)
Tel: 610-1695, faks: 610-1655
Obavljaju se poslovi u vezi s utvrđivanjem naknade, odnosno oslobađanjem od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, utvrđivanjem uvjeta za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja, u vezi sa suzbijanjem i iskorjenjivanjem štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja, u vezi sa zabranom držanja ili premještanja pčela, vođenjem Upisnika dobavljača božićnih drvaca, provedivosti povrata u vlasništvo šuma u postupku naknade za oduzetu imovinu, davanjem u zakup zajedničkih lovišta, utvrđivanjem uvjeta za ostvarivanje prava na izravne mjere gradskih potpora poljoprivredi.


Primanje stranaka: stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.