clanak False

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada - NATJEČAJ JE DJELOMIČNO PONIŠTEN 8.1.2020.

25.09.2019.
Natječaj je djelomično poništen 8.1.2020. u dijelu koji se odnosi na prijam u službu ad 5.) višeg stručnog savjetnika/više stručne savjetnice za geotehničke poslove u Odjelu za geotehnički katastar Sektora za strategijske informacije i istraživanja u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada, 1 izvršitelj/izvršiteljica

Narodne novine broj 90 od 25. rujna 2019.

Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine,  86/08, 61/11, 4/18 – Uredba i 96/18 – članak 4. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora), pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, raspisuje
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu
u Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

 
 
-u Sektoru za strategijsko planiranje:
 
1. Višeg stručnog savjetnika/više stručne savjetnice za strategijske odluke, planove i programe u Odjelu za strategijske odluke, planove i programe -
1 izvršitelj/izvršiteljica.
 
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica ekonomske, pravne, geografske, arhitektonske, građevinske ili prometne struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.
 
2. Stručnog savjetnika/stručne savjetnice za strategijske odluke, planove i programe u Odjelu za strategijske odluke, planove i programe - 1 izvršitelj/izvršiteljica.
 
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica ekonomske, pravne, arhitektonske, građevinske, geografske ili prometne struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.
 
3. Višeg stručnog savjetnika/više stručne savjetnice za Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb u Odjelu za Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb - 1 izvršitelj/izvršiteljica.
 
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica ekonomske, pravne, geografske, arhitektonske, građevinske ili prometne struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.
 
-u Sektoru za prostorno i urbanističko planiranje:
 
4. Stručnog savjetnika/stručne savjetnice za postupak izrade i donošenja Prostornog plana Grada Zagreba u Odjelu za Prostorni plan Grada Zagreba -
1 izvršitelj/izvršiteljica.
 
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica arhitektonske, građevinske ili prometne struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.
 
-u Sektoru za strategijske informacije i istraživanja:
 
5. Višeg stručnog savjetnika/više stručne savjetnice za geotehničke poslove u Odjelu za geotehnički katastar -
1 izvršitelj/izvršiteljica.
 
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica građevinske, geološke ili geodetske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.
 
-u Odjelu za financijske poslove:
 
6. Višeg stručnog savjetnika/više stručne savjetnice za financijske poslove -
1 izvršitelj/izvršiteljica.
 
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica ekonomske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.
 
Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, temeljem odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.
 
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
 
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Kandidati su u prijavi dužni navesti naziv i redni broj radnog mjesta za koje podnose prijavu.
 
Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 
Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
- dokaz o stručnoj spremi: diploma,
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
- svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu,
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja i
-  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje četiri godine za radna mjesta pod rednim brojem 1.,3., 5. i 6.; odnosno u trajanju od najmanje tri godine za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 4. (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.
 
Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici www.zagreb.hr. Na web stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će objavljen na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.
 
Prijave s prilozima dostavljaju se STRUČNOJ SLUŽBI GRADONAČELNIKA, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom „za natječaj za prijam u službu u Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada“.
 
Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.