clanak False

Informacija_Reciklažno dvorište Žitnjak

 
 
 
 
Na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13), i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine 146/14), Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, objavljuje
 
 
INFORMACIJU
 
o zahtjevu Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, za provođenje postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, za zahvat, „Reciklažno dvorište Žitnjak“
 
 
 
1. Naziv i adresa tijela nadležnog za provedbu postupka:
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Kuševićeva 2, 10 000 Zagreb
 
2. Naziv propisa i odredbe na temelju kojih se postupak provodi:
Odredba članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13) i  članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine 146/14), koji se odnose na provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
 
3. Podaci o nositelju zahvata:
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb,
Ime odgovorne osobe: Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba.
Odgovorna osoba nositelja zahvata za provedbu procedure Prethodne ocjene zahvata na
ekološku mrežu:  mr. sc. Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.
 
4. Podaci o sadržaju zahvata (lokacija i sažeti opis zahvata, sažeti podaci o ekološkoj mreži):
Zahvat pod nazivom „Reciklažno dvorište Žitnjak“, planira se provesti  na području Grada Zagreba, Gradske četvrti Pešćenica Žitnjak, k.o. Žitnjak, k.č.br. 1137/1 (obuhvaća dijelove postojećih k.č.br. 1136 i k.č.br. 137 k.o. Žitnjak), sukladno uredno dostavljenom zahtjevu i projektno-tehničkoj dokumentaciji (glavni projekti). Zahtjev obuhvaća (1) zgradu kontejnerskog tipa; (2) ulazno-izlazne prometne površine s pristupom na cestovnu vagu; (3) podne površine predviđene za postavu prikladnih kontejnera za skupljanje i prihvat odvojeno prikupljenih komponenti raznih neopasnih i opasnih vrsta komunalnog i građevinskog otpada, te pristup i manipulaciju istima, sve do predaje ovlaštenoj osobi na daljnje postupanje. U reciklažnom dvorištu ne planira se vršiti obrada prikupljenog otpada. Pristup u reciklažno dvorište planiran je sa zapada -  sa javne prometne površine. Konstrukcija samog platoa reciklažnog dvorišta, površine 1735 m², predviđena je za promet malog intenziteta kategoriziran na teško opterećenje. Betonska podloga kolnika izvesti će se s dodatkom za vodonepropusnost, sa završnim slojem otpornim na djelovanje otpada. Oborinske vode sa cijelog betonskog platoa propisnim padovima i otvorenim površinskim kanalicama (s rešetkama) će se skupljati u separatore taložnika i masti.
Zahvat koji se planira, ne nalazi se na području ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, Narodne novine 124/13, 105/15), dok se u blizini planiranog zahvata nalaze područja ekološke mreže, važna područja za staništa i divlje svojte, te ptice.
Unutar buffer zone od cca 10 km od planiranog zahvata nalaze se područja ekološke mreže:
  • Sava nizvodno od Hrušćice (HR2001311 - cca 3,5 km)
  • Sava kod Hrušćice (HR1000002 – cca 3,5 km)
  • Medvednica (HR2000583- cca 10 km),
  • Vejalnica i Krć (HR 2001298 - cca 11 km)
 
Značajna zaštićena područja prirode unutar buffer zone planiranog zahvata su:
  • značajni krajobraz Savica (udaljen cca 4,5 km)
  • spomenik parkovne arhitekture Park Maksimir (udaljen cca 5,5 km)
 
5. Način uključivanja javnosti i zainteresirane javnosti:
U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o podnesenom zahtjevu, ova informacija objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr). O ishodu ovog postupka javnost i zainteresirana javnost biti će obaviještena putem službenih internetskih stranica Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 
 
 

 
 
 
 

Info servis