clanak False

Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE -2. Faza

23.07.2013.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 23.07.2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE -2. Faza, pod evidencijskim brojem nabave: 1641-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S 002-0065402

 

       Rok za dostavu ponuda je 13.08.2013. u 09,30 sati.

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje