clanak False

Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE – 4. faza

14.08.2013.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 16.08.2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za mjere energetske obnove objekata u okviru projekta ZagEE – 4. faza, pod evidencijskim brojem nabave: 1643-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S-002-0070852.

 

Rok za dostavu ponuda je 04.09.2013. u 09:30 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje