clanak False

IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA OD POTRESA POLIKLINIKE "SRČANA"

21.04.2023.
Dana 21.4.2023. objavljen je u EOJN postupak jednostavne nabave - postupci obnove za predmet nabave:
IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA OD POTRESA POLIKLINIKE "SRČANA"
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7483205
 

Javna nabava - postupci obnove