clanak False

IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE KROVIŠTA

27.10.2022.
Dana 27.10.2022. u EOJN RH objavljen je postupak jednostavne nabave - postupci obnove:
IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE KROVIŠTAhttps://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6845336
 

Javna nabava - postupci obnove