lista bez dat + 143018

Javni natječaj za davanje u zakup lokacija – mjesta na javnim površinama za postavljanje kioska na području Grada Zagreba

Natječaji/ pozivi / javne rasprave