clanak False

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

01.03.2017.
1.       Tekst Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz  područja europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.
2.       Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16)
3.       Program financiranja udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije u 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16

Natječajna dokumentacija:
4.       Upute za prijavitelje 
5.       Obrazac A1 - Prijava na Javni natječaj
6.       Obrazac A2 - Proračun programa ili projekta
7.       Obrazac A3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2017.
8.       Obrazac A4 - Izjava o partnerstvu
9.       Obrazac A5 - Životopis voditelja programa ili projekta

Obrasci za provedbu Javnog natječaja i izvještavanje koji se ne prilažu prijavi na natječaj:
10.   Obrazac B1 - Ugovor o financiranju programa ili projekta
11.   Obrazac B2 - Ocjena kvalitete, vrijednosti programa ili projekta
12.   Obrazac B3 - Izvještaj o izvršenju programa ili projekta 

P
ITANJA I ODGOVORI