clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 5676/417 k.o. Grad Zagreb

17.01.2022.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 5676/417, Selska cesta, površine 77 m2, upisana u z.k.ul. 81120 k.o. Grad Zagreb, kao javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta – Grad Zagreb, na kojoj je Zaključkom o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, KLASA: 021-05/21-01/98, URBROJ: 251-01-03-21-5 od 17.3.2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21), ukinut status javnog dobra u općoj uporabi, radi formiranja nove građevne čestice označene kao z.k.č.br. 5676/77 k.o. Grad Zagreb, površine 452 m2, sukladno prijavnom listu za zemljišnu knjigu geodetskog elaborata RN-80/2020 k.o. Trešnjevka i pravomoćnoj građevinskoj dozvoli, KLASA: UP/I-361-03/19-001/2117, URBROJ: 251-13-22-1/022-20-20 od 21. 12. 2020.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave