clanak False

Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente u 2016.

24.03.2012.


Gradonačelnik Grada Zagreba na temelju članka 11. Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10 i 4/11) i Godišnjeg programa spomeničke rente za 2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/12), objavljuje  

P O Z I V

 

vlasnicima kulturnog dobra za korištenje sredstava spomeničke rente i sufinanciranje provođenja zaštitnih radova i mjera u 2012. godini

1. Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Radi korištenja tih sredstava gradonačelnik Grada Zagreba donio je Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente i Program korištenja spomeničke rente za 2012. godinu.


2. Prema Programu korištenja spomeničke rente za 2012. godinu ovaj je poziv upućen fizičkim i pravnim osobama vlasnicima stambenih i pretežito stambenih građevina koje su unutar zone prioriteta

a. - Gornji grad; 

b. - Kaptol i ulične građevine, uključivo uglovnice u sljedećim ulicama: Gundulićeva, Preradovićeva, Gajeva, Petrinjska, Palmotićeva, Tomićeva, Frankopanska; 


c. - ulične građevine, uključivo uglovnice u sljedećim ulicama: Masarykova, Teslina, Amruševa, Ilica do Britanskog trga (sjeverna strana) i do Kačićeve (južna strana), Varšavska, Đorđićeva do Palmotićeve, Jurišićeva do Palmotićeve, Berislavićeva, Boškovićeva od Palmotićeve do Hebrangove i Hebrangova do Trga Maršala Tita.

Građevine s područja Gornjeg grada - a., kod utvrđivanja liste prioriteta imaju prednost u odnosu na građevine iz zone b. i c.

Poziv se upućuje i vlasnicima ostalih građevina koje su: 

- pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro; 

- ulične građevine unutar središnjeg dijela zone „A“ Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb – prostor omeđen Vlaškom ulicom do Bauerove, Bauerovom, Ulicom kraljice Jelene do Hrvojeve, Hrvojevom i Ulicom kneza Borne i Hatzovom do Petrinjske, Petrinjskom do Branimirove, Branimirovom prema zapadu, te Trgom kralja Tomislava i Mihanovićevom do Marulićevog trga, zapadnom stranom Marulićevog trga do Vodnikove, Vodnikovom i ulicom Kršnjavoga do Kačićeve, Kačićevom do Ilice, te Ilicom prema istoku do Trga bana Jelačića. 


3. Iz sredstava spomeničke rente na građevinama iz točke 2. ovog Poziva u minimalnom iznosu od 19. 000.000,00 kn bespovratno će se financirati: 

a) u 100% iznosu:

- konzervatorsko-restauratorska istraživanja slojevitosti gradnje i izvornog oblikovanja; 

- vapnena žbuka za sanaciju zidova opterećenih vlagom i solima; 

- konzervatorsko-restauratorski radovi na povijesnim detaljima izrađenima u kamenu, štuko-masi, drvetu, detaljima izvedenima lijevanjem, ukrasnoj sgrafitto-žbuci ili oslikavanjem na žbuci, jetkanjem ili oslikavanjem na staklu;

- štukaterski radovi s radnjama od štukolustera, fladranje, pozlatarski radovi i sl. 

b) u 80% iznosu:

- kamenarski radovi na zamjeni oštećenih povijesnih detalja portalnih i prozorskih okvira, balkonskih i stubišnih ograda, kamenih podnožja i sl.;

- bravarski, kovački i kovinopojasarski radovi na metalnim detaljima rešetaka, kapaka, ograda i povijesno oblikovanoga prozorskog i vratnog okova: kvaka, štitova i sl.;

- limarski radovi na obnovi ili zamjeni limenih ukrasa: krovnih lukarni, sljemenskih vršaka, ukrasnih opšava i sl.; 

- stolarsko-rezbarski radovi na obnovi portalnih vratnica, prozora i drugih drvenih detalja;

- obnova pokrova i pročelja pločama škriljevca, drvenim daščicama (klasična šindra) glaziranim crijepom, patiniranim rustičnim crijepom nestandardnog oblika površinske obrade i debljine, zidnim pločicama;

- izrada snimaka složenih žbukanih profilacija - s obratima, izrada šablona, postavljanje vodilica, izvlačenje profilacija na višestruko raščlanjenim pročeljima.

Preostali iznos sredstava za provedbu zaštitnih radova i mjera na kulturnom dobru određenih Programom, bespovratno će se financirati ovisno o statusu zaštite i smještaju građevine:

c) u 50% iznosu radovi na pročeljima i krovu građevina koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro; 

d) u 40% iznosu radovi na pročeljima i krovu građevina koje nisu pojedinačno kulturno dobro, a nalaze se u zoni prioriteta; 

e) u 30% iznosu radovi na svim pročeljima i krovu građevina koje nisu pojedinačno kulturno dobro, a nalaze se na području kulturno-povijesne cjeline;

f) u 25% iznosu radovi na uličnim pročeljima i krovu građevina koje nisu pojedinačno kulturno dobro, a nalaze se na području kulturno-povijesne cjeline.

Ako na stambenim i pretežito stambenim građevinama dio troškova za provedbu zaštitnih radova i mjera koje je obvezan snositi korisnik sredstava spomeničke rente iznosi više od 10,00 kuna mjesečno po m² stambenog prostora, računano na trajanje obveze od pet godina, iznos iznad 10,00 kn/ m² financirat će se iz sredstava spomeničke rente.


4. Dodatna pomoć za podmirenje troškova radova na vanjskim dijelovima građevine u kojoj se stan nalazi, a koje su obvezni snositi vlasnici stana, samcu koji stanuje u stanu površine do 39 m2, dvočlanom kućanstvu u stanu površine do 44,5 m2, tročlanom kućanstvu u stanu površine do 57,6 m2, četveročlanom kućanstvu u stanu površine do 65,6 m2, peteročlanom kućanstvu u stanu površine do 79 m2, šesteročlanom kućanstvu u stanu površine 85 m2, sedmeročlanom kućanstvu u stanu površine do 99 m2, osmeročlanom kućanstvu u stanu površine do 108 m2, deveteročlanom kućanstvu u stanu površine do 116 m2, a za kućanstva sa više od 9 članova za svakog idućeg člana dodaje se po 8 m2 stambene površine, odobrit će se, bespovratno iz sredstava spomeničke rente, iznos iznad:

- 0,50 kn po m2 stambenog prostora, računano na trajanje obveze od pet godina, ukoliko je njihov ukupni prihod jednak ili veći od 900,01 kn, a manji od 1200,00 kn po osobi u stanu; 

- 1,00 kn po m2 stambenog prostora, računano na trajanje obveze od pet godina, ukoliko je njihov ukupni prihod jednak ili veći od 1200,01 kn, a manji od 1500,00 kn po osobi u stanu;

i PDV. 

Ukoliko je ukupni prihod vlasnika stana jednak ili manji od 900,00 kn po članu kućanstva, njegovi troškovi provedbe zaštitnih radova i mjera u cijelosti će se financirati bespovratno iz sredstava spomeničke rente. 


5. Iz sredstava spomeničke rente na građevinama iz točke 2. ovog Poziva mogu se u 100% iznosu financirati svi potrebni radovi sanacije i obnove vanjskih dijelova građevine uz uvjet povrata sredstava kroz zasnivanje založnog prava u korist Grada Zagreba za osiguranje naplate uloženih sredstava. 

Osnivanje založnog prava i druge obveze i prava što proizlaze iz korištenja sredstava spomeničke rente iz stavka 1. ove točke regulirat će se posebnim ugovorom između Grada Zagreba i korisnika sredstava spomeničke rente. 


6. Vlasnici građevina iz točke 2. ovog Poziva predaju zahtjev za financiranje (sufinanciranje) zaštitnih radova i mjera u Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode na posebnoj prijavnici.

Prijavnica se može besplatno dobiti u pisarnici ili na porti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Kuševićeva 2 (ulaz iz Ćirilometodske 5); Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1; te područnim uredima: Medveščak, Draškovićeva 15; Črnomerec, Trg F.Republike 15.

Tekst prijavnice nalazi se na WEB stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

U cilju informiranosti uz prijavnicu je priloženo: 

- grafički prikaz zone prioriteta, s telefonskim brojem osobe u slučaju potrebe provjere statusa građevine (pojedinačno zaštićena građevina, građevina u zoni prioriteta);

- popis ovlaštenih osoba koje imaju dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; 

- ogledni primjerak troškovnika s opisom vrste radova, koji sadržava procjenu jedinične cijene radova. 


7. Uz prijavnicu podnositelji prilažu odgovarajuću dokumentaciju, određenu u obrascu prijavnice, u izvorniku ili ovjerenoj preslici.


8. Uredno ispunjene prijavnice s propisanim prilozima predaju se neposredno ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Grad Zagreb, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, Kuševićeva 2, u roku 45 dana od objave poziva tj. do 15. 5. 2012.


9. Sadržaj prijavnice:

Prijavnica obvezno sadrži: 

- adresu građevine; 

- ime i prezime podnositelja zahtjeva – vlasnika, odnosno predstavnika vlasnika predmetnog kulturnog dobra (svi: vlasnici, suvlasnici stanova i poslovnih prostora, adrese, telefoni, mobiteli); 

- naziv i adresu upravitelja zgrade, zaduženu osobu kod upravitelja zgrade telefon, mobitel, e-mail; 

- ime i prezime osobe zadužene za kontakt, telefon, mobitel, faks, e-mail.

Prijavnica može sadržavati: 

- opis građevine (katnost, broj stanova, broj poslovnih prostora, krov, ulazna vrata i dr.); 

- podatke o građevinskom stanju i kratak opis vanjskih dijelova građevine: pročelja, krova s opisom potrebnih radova; 

- pregled zaštitnih radova izvedenih tijekom posljednjih 10 godina; 

- popis radova izvedenih bez odobrenja upravnog tijela nadležnog za zaštitu kulturnih dobara.

Uz prijavnicu se prilaže:

- Izvadak iz zemljišne knjige
(ažurirani upis vlasništva) ili drugi pravovaljani dokaz o stjecanju vlasništva;

- Izvedbeni troškovnik radova izrađen od ovlaštene fizičke ili pravne osobe koja posjeduje dopuštenje za obavljanje poslova na kulturnim dobrima. 

Radove iz točke 3. ovog Poziva, koji se financiraju u 100% i 80% iznosu, u troškovniku je potrebno iskazati u zasebnim poglavljima, odnosno troškovničkim stavkama prema postotku (%) udjela sredstava spomeničke rente sa dokaznicom mjera. 

Troškovnik se prilaže propisano ovjeren i uvezan u 2 primjerka, od kojih je jedan primjerak sa iskazanim cijenama, a drugi primjerak bez iskazanih cijena te u digitalnom obliku, usklađeno sa Zakonom o javnoj nabavi. Vlasnici predmetne građevine mogu izjavom ovlastiti Grad Zagreb ili gradsko upravno tijelo koje on zaduži da umjesto njih osigura izradu izračuna cijene radova pod istim uvjetima kao da su ih sami osigurali. 

Ovlašteni projektant i/ili izvoditelj radova troškovniku prilaže rješenje Ministarstva kulture o dopuštenju za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine (krovišta i pročelja) izrađen od ovlaštene osobe. 

Ukoliko je mišljenje o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti građevine negativno vlasnici predmetne građevine ne mogu koristiti sredstva spomeničke rente za obnovu vanjskih dijelova građevine (pročelja i krova). 

- Izjava svih vlasnika predmetne građevine da su suglasni s provedbom predloženog programa sanacije i obnove i da će sve troškove koji se ne financiraju iz sredstava spomeničke rente, snositi iz vlastitih sredstava. Ako podnositelji prijave nisu u mogućnosti priložiti pisanu izjavu svih vlasnika građevine, mogu priložiti i pisanu izjavu vlasnika koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova građevine da su suglasni s provedbom zaštitnih radova i mjera te da će, pored svog dijela troškova, snositi i pripadajući dio troškova onih vlasnika koji izjavu nisu dali.


10. Uz prijavnicu za korištenje sredstava spomeničke rente radi 100% financiranja svih radova na vanjskim dijelovima građevine, prilaže se: 

a) izvadak iz zemljišne knjige koji nije stariji od tri mjeseca sa upisima etažnih vlasnika;

b) izvedbeni troškovnik radova.

11. Radi priznavanja prava na pomoć za podmirivanje troškova prema članku 5. stavku 6. Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente, uz prijavnicu se prilaže: 

- uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva; 

- rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu novčanu pomoć ili naknadu; 

- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sve radno sposobne članove kućanstva da se vode u evidenciji nezaposlenih; 

- dokaz o ostvarenim prihodima svih članova kućanstva ostvarenih u zadnja 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (plaća, samostalna gospodarska ili profesionalna djelatnost, mirovna, poljoprivredna djelatnost, novčana naknada za nezaposlenost, opskrbnina, alimentacija, porodna naknada, prihod koji podliježe oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak, za zadnja 3 mjeseca); 

- rješenje o potpunoj nesposobnosti za rad i privređivanje, nalaz i mišljenje nadležnog tijela prema posebnim propisima ili rješenje o invalidskoj mirovini; 

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u protekla 3 mjeseca, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine; 

- potvrda nadležne porezne uprave o visini prihoda za sve članove kućanstva starije od 15 godina. 


12. Prijavnice koje nisu popunjene traženim podacima ili uz koje nije priložena navedena dokumentacija, odnosno koje nisu dostavljene u roku iz točke 8. ovog Poziva neće se razmatrati i smatrat će se kao da nisu ni dostavljene. 

 

PRIJAVNICA - spomenička renta 2012

OGLEDNI TROŠKOVNIK 

 

 Potrebne informacije o spomeničkom statusu građevine, da li je:

- građevina u zoni prioriteta

- pojedinačno zaštićeno kulturno dobro

te kriterijima, mogu se dobiti u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, Kuševićeva 2, radnim danom od 9-12 h:

- ured pročelnika                                          tel. 610 1970

- gđa. Loredana Šarunić, dipl. iur.            tel. 610 1964

- gđa. Željka Štambak, dipl. iur.                 tel. 610 1895

- gđa. Greta Bedenko, dipl. ing. arh.          tel. 610 1891

 

  

KORISNI LINKOVI:

Ministarstvo kulture
Službeni glasnik Grada Zagreba
Galerija kulturnih dobara Grada Zagreba
Interaktivna karta Zagreba

 


Natječaji/ pozivi / javne rasprave