clanak False

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Odboru za branitelje Gradske skupštine Grada Zagreba

07.07.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za izbor i imenovanja
 
 
 
 Na temelju članka 56. stavka 4. točke 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 – ispravak, 2/19, 8/21 i 11/21 – pročišćeni tekst), Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba upućuje
 
 
                                                                       JAVNI POZIV
                          za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u 
                                  Odboru za branitelje Gradske skupštine Grada Zagreba
 
 
Odbor za branitelje Gradske skupštine Grada Zagreba:
  1. raspravlja o pitanjima značajnim za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, civilnih invalida Domovinskog rata te svih sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: branitelji) te predlaže poduzimanje mjera i donošenje akata za ostvarivanje prava branitelja;
  2. razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za branitelje i o njima Gradskoj skupštini daje mišljenja i prijedloge;
  3. prati provođenje akata što ih je donijela Gradska skupština kojima se uređuje ostvarivanje prava branitelja i predlaže Gradskoj skupštini, gradonačelniku i gradskim upravnim tijelima poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo provođenje.
 
Odbor za branitelje ima predsjednika/cu i osam članova/ica. Predsjednika i pet članova/ica Odbora za branitelje Gradska skupština bira iz redova gradskih zastupnika, a troje članova/ica imenuje iz reda braniteljskih udruga i udruga proizišlih iz Domovinskog rata. 
 
 Pozivaju se: Udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s braniteljima i za branitelje i/ili su prema svojim djelatnostima proizašle iz Domovinskog rata, da podnesu kandidature za članove Odbora za branitelje Gradske skupštine Grada Zagreba.
 
Kandidature moraju biti dostavljene u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu/kinji koji su važni za odlučivanje o izboru te osnovnih podataka o predlagatelju. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dvoje kandidata/kinja za članstvo u Odboru. 
 
Kandidatura se podnosi na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Zagreba  (www.zagreb.hr) pod "NATJEČAJI / POZIVI / REZULTATI" i  2
 
pod "GRADSKA SKUPŠTINA – Javni pozivi i objave" a mogu se dobiti i u Stručnoj službi Gradske skupštine, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, i to:
  1. Prijedlog kandidata za člana Odbora za branitelje (Obrazac 1)
  2. Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (Obrazac 2).
 
 Kandidature se dostavljaju Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Odboru za izbor i imenovanja elektroničkim putem na e-mail adresu: skupstina.pravnip.imenovanja@zagreb.hr, u pisarnicu Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, prizemlje soba 4 ili poštom preporučeno na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, 10 000 Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.
 
Rok za isticanje kandidature je 15 dana od dana objave javnog poziva. 
 
Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba razmotrit će dostavljene kandidature i predložiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba imenovanje triju članova/ica Odbora za branitelje iz reda braniteljskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata. 
 
             
 
 
 
 OBRASCI:

Odbor za branitelje

 
 


 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave