clanak False

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Odboru za javna priznanja Gradske skupštine Grada Zagreba

07.07.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za izbor i imenovanja
 
 
 
 Na temelju članka 56. stavka 4. točke 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 – ispravak, 2/19, 8/21 i 11/21 – pročišćeni tekst), Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba upućuje
 
 
                                                                   JAVNI POZIV
                za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Odboru za javna                                 priznanja Gradske skupštine Grada Zagreba
 
 
Odbor za javna priznanja Gradske skupštine Grada Zagreba provodi postupak za proglašenje počasnog građanina ili građanke Grada Zagreba, za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine, Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost te za prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine.
 
Odbor za javna priznanja ima predsjednika i osam članova i članica. Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba po položaju je predsjednik Odbora. Gradonačelnik je po položaju član Odbora. Dvoje članova/ica Odbora Gradska skupština imenuje iz redova gradskih zastupnika/ca, jednog na prijedlog gradonačelnika i četiri iz redova uspješnih gospodarstvenika/ca, umjetnika/ca, javnih, kulturnih, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika/ca.  
 
 Pozivaju se građani/ke, udruge, građanske inicijative i druge pravne osobe na području Grada Zagreba da podnesu prijedlog kandidata/kinja za članstvo u Odboru za javna priznanja Gradske skupštine Grada Zagreba, a iz redova uspješnih gospodarstvenik/ca, umjetnik/ca, javnih, kulturnih, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika/ca. 
 
Kandidature moraju biti dostavljene u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu/kinji koji su važni za odlučivanje o izboru te osnovnih podataka o predlagatelju. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dvoje kandidata/kinja za članstvo u Odboru. 
 
Kandidatura se podnosi na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Zagreba  (www.zagreb.hr) pod "NATJEČAJI / POZIVI / REZULTATI" i  pod "GRADSKA SKUPŠTINA – Javni pozivi i objave" a mogu se dobiti i u Stručnoj službi Gradske skupštine, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, i to:
  1. Prijedlog kandidata za člana Odbora za javna priznanja Gradske skupštine Grada Zagreba (Obrazac 1)
  2. Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (Obrazac 2).
 
2
 
Kandidature se dostavljaju Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Odboru za izbor i imenovanja elektroničkim putem na e-mail adresu: skupstina.pravnip.imenovanja@zagreb.hr, u pisarnicu
Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, prizemlje soba 4 ili poštom preporučeno na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, 10
000 Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.        
 
            Rok za isticanje kandidature je 15 od dana objave javnog poziva. 
 
Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba razmotrit će dostavljene kandidature i predložiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba imenovanje četiriju članova/ica Odbora za javna priznanja iz redova uspješnih gospodarstvenika/ca, umjetnika/ca, javnih, kulturnih, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika/ca.
 
 
 
             

OBRASCI:

Odbor za javna priznanja
 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave