clanak False

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Gradskoj koordinaciji za ljudska prava

07.07.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za izbor i imenovanja
 
 
 
 Na temelju članka 56. stavka 4. točke 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 – ispravak, 2/19, 8/21 i 11/21 – pročišćeni tekst), Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba upućuje
 
 
                                                                                    JAVNI POZIV
                             za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u                                                                              Gradskoj koordinaciji za ljudska prava
 
 
Prema Odluci o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 17/03 i 16/09), djelokrug rada Gradske koordinacije za ljudska prava jest sljedeći:
  1. prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba i razmatra ih na sjednicama;
  2. upozorava nadležna upravna tijela Grada Zagreba na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Grada Zagreba te predlaže rješenja;
  3. prema potrebi, za rješavanje složenih pitanja ljudskih prava, Koordinacija može odrediti užu radnu skupinu koja dijelom može biti sastavljena od stručnjaka s određenih stručnih područja, a koji nisu članovi Koordinacije; radna skupina predlaže Koordinaciji za ljudska prava rješenja određenog problema;
  4. predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Grada Zagreba u svim segmentima ljudskih prava;
  5. probleme koje Koordinacija ne može riješiti na gradskoj razini upućuje Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava;
  6. održava redovite sjednice, u pravilu, jedanput mjesečno, a najmanje jedanput u tri mjeseca; prema potrebi, sazivaju se izvanredne ili hitne sjednice;
  7. otvorena je za suradnju s nevladinim udrugama koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina;
  8. prema potrebi, surađuje s Pučkim pravobraniteljem/icom.
Koordinacija ima predsjednika/cu i osam članova/ica.
Četiri člana/ice Koordinacije Gradska skupština imenuje iz redova gradskih zastupnika/ca, dva člana/ice na prijedlog gradonačelnika i tri člana/ice iz redova javnih djelatnika/ica s područja unutarnjih poslova, pravosuđa i drugih javnih djelatnosti.
Predsjednik/ca Koordinacije imenuje se iz redova gradskih zastupnika."
2
 
 
 Pozivaju se: Institucije i pojedinci iz područja unutarnjih poslova, pravosuđa i drugih javnih djelatnosti na području Grada Zagreba da podnesu prijedlog kandidata/kinje za članstvo u Gradskoj koordinaciji za ljudska prava.
 
Kandidature moraju biti dostavljene u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu/kinji koji su važni za odlučivanje o izboru te osnovnih podataka o predlagatelju. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dvoje kandidata/kinja za članstvo u Koordinaciji. 
 
Kandidatura se podnosi na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Zagreba  (www.zagreb.hr) pod "NATJEČAJI / POZIVI / REZULTATI" i  pod "GRADSKA SKUPŠTINA – Javni pozivi i objave" a mogu se dobiti i u Stručnoj službi Gradske skupštine, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, i to:
  1. Prijedlog kandidata za člana Gradske koordinacije za ljudska prava (Obrazac 1)
  2. Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (Obrazac 2).
 
 Kandidature se dostavljaju Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Odboru za izbor i imenovanja elektroničkim putem na e-mail adresu: skupstina.pravnip.imenovanja@zagreb.hr,  u pisarnicu Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, prizemlje soba 4 ili poštom preporučeno na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, 10 000 Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5. 
 
            Rok za isticanje kandidature je 15 od dana objave javnog poziva. 
 
Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba razmotrit će dostavljene kandidature i predložiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba imenovanje triju članova/ica Gradske koordinacije za ljudska prava iz redova javnih djelatnika/ca s područja unutarnjih poslova, pravosuđa i drugih javnih djelatnosti. 
 
 
 
 
OBRASCI:

Gradska koordinacija za ljudska prava
 
                                    

Natječaji/ pozivi / javne rasprave