clanak False

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Povjerenstvu za Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

07.07.2021.

 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za izbor i imenovanja
 
 
 
 Na temelju članka 56. stavka 4. točke 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 – ispravak, 2/19, 8/21 i 11/21 – pročišćeni tekst), Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba upućuje
 
 
                                                                   JAVNI POZIV
                za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Povjerenstvu za
           Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine
 
 
 Prema Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18, 18/19 i 8/21), natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (u nastavku teksta: Povjerenstvo). Povjerenstvo ima sedam članova/ica koji između sebe biraju predsjednika/cu i zamjenika/cu predsjednika/ce. Povjerenstvo imenuje Gradska skupština Grada Zagreba, i to četiri člana/ice iz redova gradskih zastupnika/ca i tri člana/ice iz redova stručnih djelatnika/ca iz područja obrazovanja, od kojih najmanje dvoje moraju biti pripadnici/e romske nacionalne manjine. Mandat članova Povjerenstva prati mandat Gradske skupštine Grada Zagreba.
 
 Pozivaju se: Institucije i pojedinci iz područja obrazovanja na području Grada Zagreba da podnesu prijedlog kandidata/kinje za članstvo u Povjerenstvu za Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine.
 
Kandidature moraju biti dostavljene u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu/kinji koji su važni za odlučivanje o izboru te osnovnih podataka o predlagatelju. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dvoje kandidata/kinja za članstvo u Povjerenstvu. 
 
Kandidatura se podnosi na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Zagreba  (www.zagreb.hr) pod "NATJEČAJI / POZIVI / REZULTATI" i  pod "GRADSKA SKUPŠTINA – Javni pozivi i objave" a mogu se dobiti i u Stručnoj službi Gradske skupštine, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, i to:
  1. Prijedlog kandidata za člana Povjerenstvu za Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Obrazac 1)
  2. Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (Obrazac 2).
2
 
Kandidature se dostavljaju Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Odboru za izbor i imenovanja elektroničkim putem na e-mail adresu: skupstina.pravnip.imenovanja@zagreb.hr, u pisarnicu
Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, prizemlje soba 4 ili poštom preporučeno na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, 10 000 Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.         
 
            Rok za isticanje kandidature je 15 od dana objave javnog poziva. 
 
Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba razmotrit će dostavljene kandidature i predložiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba imenovanje triju članova/ica Povjerenstva za Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine iz stručnih djelatnika/ca s područja obrazovanja, od kojih su najmanje dvoje pripadnici romske nacionalne manjine.
 
 
 
 
 OBRASCI:

Povjerenstvo za Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

 

 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave