clanak False

Javno nadmetanje za prodaju karamboliranog motornog vozila

02.05.2012.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

Na temelju članka 56. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01-pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje


JAVNO NADMETANJE
ZA PRODAJU KARAMBOLIRANOG MOTORNOG VOZILA


I. PREDMET PRODAJE


MARKA I TIP VOZILA

VRSTA MOTORA
GODINA PROIZV.
BROJ ŠASIJE
POČETNA CIJENA
( kn )

VOLKSWAGEN POLO 1,4


OTTO
2004.
WVWZZZ9NZ5D031893
2.900,00II. UVJETI PRODAJE

1. Prodavatelj: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, OIB: 61817894937.

2. Predmet prodaje: karambolirano motorno vozilo u kompletu.

3. Početna ukupna cijena za svih vozila : 2.900,00 kn (dvijetisućedevetstokuna).
Prodavatelj nije obveznik PDV-a.

4. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje uplate
jamčevinu u iznosu od 25% navedene ukupne početne cijene.
Uplata jamčevine se vrši na žiro račun broj: 2360000 -1813300007, u korist Proračuna
Grada Zagreba, model 68 s pozivom na broj 7706 – OIB uplatitelja - 01.
Rok plaćanja ukupne ponuđene cijene je osam (8) dana od dana sklapanja ugovora.
Kupcu se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 15
dana od dana zaprimanja obavijesti o odabiru .
Najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ako odustane od kupnje odnosno
sklapanja ugovora ili ako ne isplati ponuđenu cijenu u roku od osam (8) dana od dana
sklapanja ugovora.
Sve poreze i pristojbe za kupljeno vozilo snosi kupac.

5. Prodaja se odvija po načelu „viđeno-kupljeno“ bez mogućnosti naknadnih prigovora.III. ROK ZA DOSTAVU PONUDA I OTVARANJE PONUDA


1. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s adresom prodavatelja te naznakom „Ponuda
za kupnju karamboliranog vozila VW POLO 1,4 - ne otvaraj“ i adresom ponuditelja.
Ponuda mora sadržavati dokumentaciju navedenu u dokumentaciji za nadmetanje.

Ponude se mogu poslati poštom preporučeno na adresu: Grad Zagreb, Ured gradonačelnika,
Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb ili predati neposredno u pisarnici, prizemlje lijevo.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. svibnja 2012. godine u 13,00 sati.

2. Javno otvaranje ponuda obaviti će se 10. svibnja 2012. godine u 13,00 sati, u
prostorijama Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1,
u dvorani 272/ II kat.

Otvaranju mogu biti nazočni ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja koji svoje
pisano ovlaštenje moraju predati prije otvaranja ponuda.
Ponude koje ne pristignu u propisanom roku neće se otvarati te će se neotvorene vratiti
ponuditelju.

3. Prihvatljivom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koji je ispunio sve uvjete nadmetanja, te
ponudio ukupnu cijenu veću od početne. Ponude koje nisu prihvatljive neće se razmatrati.

4. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obavješteni pisanim putem u roku petnaest (15)
dana od dana otvaranja ponuda.

5. Kriterij odabira je najviša ukupna cijena ponude.

6. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne isplati
ponuđenu cijenu u roku, vozilo će se prodati prihvatljivom ponuditelju koji je ponudio prvu nižu
cijenu.


IV OSTALE OBAVIJESTI

1. Karambolirano motorno vozilo može se pogledati 07. svibnja 2012. od 10,00 do 12,00 sati na
adresi Auto servis Vidović, Matuni 20, 10 000 Zagreb.

2. Dokumentaciju za nadmetanje može se preuzeti na adresi Grad Zagreb, Ured
gradonačelnika, Sektor za zaštitu osoba i imovine i poslove prijevoza, Petrova 116, soba 52,
u vremenu od 10, 00 do 14, 00 sati, od 03.05. do 09.05. 20012. godine.

3. Kontakt osoba je Željko Dragović, telefon broj 01/ 610-0654, 091 610 0694
e-mail zeljko.dragovic@zagreb.hr


Natječaji/ pozivi / javne rasprave